มาตรการ EXIM ลดภาระผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา

มาตรการพักชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 ลูกค้าด้านสินเชื่อ
 
เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะยาว
 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้สูงสุด 6 เดือน
 • ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 360 วัน
 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยได้สูงสุด 6 เดือน
 • สำหรับดอกเบี้ยที่พักชำระในระยะเวลา 6 เดือน ให้นำไปจ่ายในงวดสุดท้ายของวงเงินกู้ระยะยาว
 
 • กรณีลูกค้าที่มีการค้ำประกันสินเชื่อโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) PGS ระยะที่ 5-7 สามารถขอขยายระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ออกไปได้อีกสูงสุด 5 ปี โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในส่วนที่ขยายออกไป 5 ปี นับจากวันที่หมดระยะเวลาการค้ำประกันที่มีกับโครงการเดิม
 
ลูกค้าด้านรับประกันการส่งออก
 • ขยายเทอมการชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าประกันการส่งออกของ ธสน. ที่มีการส่งออกไปยังผู้ซื้อในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันเพิ่มกรณีขยายเทอมไม่เกิน 180 วัน (หากขยายเกิน 180 วัน แต่ไม่เกิน 270 วัน จะเรียกเก็บเบี้ยประกันเพียง 50%)
 • เพิ่มความคุ้มครองให้กับการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่ายในกรณีที่ผู้ซื้อในประเทศจีนไม่รับมอบสินค้าเป็นกรณีพิเศษ ในอัตรา 50% ของมูลค่าใบกำกับสินค้า ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินรับประกัน
 • ลดระยะเวลาการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีที่ผู้ซื้อในประเทศจีนไม่รับมอบสินค้า
 • เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธสน.
ด้านสินเชื่อ
 • ระยะเวลาให้บริการ 4 ก.พ. 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 
ด้านรับประกันการส่งออก
 • ระยะเวลาให้บริการ 4 ก.พ. 2563 - 31 กรกฎาคม 2563

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Service

Fee

Contact for service at