มาตรการเอ็กซิมดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ เพื่อหมุนเวียนในกิจการ และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรงทางอ้อม
ปีที่ 1-2 : 2.00% ต่อปี
ปีที่ 3-4 : Prime Rate -1.25% ต่อปี
ปีที่ 5-7 : Prime Rate -0.25% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถใช้แหล่งเงินตามโครงการดอกเบี้ยต่ำของ ธ.ออมสิน ปีที่ 1-2 : Prime Rate -1.25% ต่อปี
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee ทุกโครงการ
(ทั้งนี้ สำหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ)
วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย (ไม่รวมวงเงิน F/X) รวมทุกสถาบันการเงิน
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
  • หลักประกัน และ/หรือ บุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน (หลักประกันขั้นต่ำ 40%) สามารถใช้ บสย.ร่วมค้ำประกันได้
สำหรับผู้ประกอบการทั่วไป
  • หลักประกันขั้นต่ำ 30% หรือ พิจารณาตามความเหมาะสม
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรงทางอ้อม
• ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี (Grace Period สูงสุดไม่เกิน 1 ปี)
• ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 2 ปี
• ไม่เป็นการ Refinance
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
• ยื่นคำขอกู้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
• ระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

Service

Fee

Contact for service at