มาตรการสินเชื่อ SMEs ผ่อนปรน (Soft Loan) อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี

มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อเสริมสภาพคล่องที่มีต้นทุนต่ำให้แก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน ภายใต้ภาวะที่การดำเนินธุรกิจประสบปัญหาจากโรค COVID-19
ปีที่ 1-2 : 2.00% ต่อปี
 
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 20% ของยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562
- บุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน และ/หรือ ใช้หลักประกันอื่น พิจารณาตามความเหมาะสม
 
หมายเหตุ : หลักประกัน ได้แก่ เงินฝาก ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น
1. เป็นผู้ประกอบการเดิมของ ธสน. ที่มีวงเงินรวมกลุ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท
2. เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และไม่เป็น NPLs ณ 31 ธันวาคม 2562
3. ไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SET และ MAI)
  • วงเงินหมุนเวียน ระยะเวลาสูงสุด 2 ปี
  • ลูกค้าต้องยื่นจดหมายแจ้งความประสงค์ และเหตุผล
  • เป็นผู้ประกอบการปัจจุบัน ที่มีวงเงินสินเชื่อกับ ธสน.
  • ฟรี! ดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก โดยรัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้ประกอบการ
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
  • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่วันนี้ ไปจนกว่ามาตรการของภาครัฐจะสิ้นสุด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Service

Fee

Contact for service at