ปี 2563 ที่กำลังจะมาถึง มีความท้าทายรอผู้ประกอบการไทยอยู่ในหลายมิติ เนื่องจากโลกกำลังเผชิญกับภาวะที่เรียกว่า
“3 ต่ำ 3 สูง” ภาวะ 3 ต่ำ ประกอบด้วย เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่ำ การค้าโลกขยายตัวต่ำ รวมถึงเงินเฟ้อและดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ
ขณะที่ ภาวะ 3 สูง ประกอบด้วย ความผันผวนและความเสี่ยงสูง หนี้ภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และ
สูงกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงต้นทุนและการแข่งขันสูงจากการปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับ Megatrend และ
พฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

          จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ส่งออก ต้องเผชิญความเสี่ยง รวมถึงแบกรับต้นทุนในการดำเนิน
กิจการเพิ่มขึ้นในการต้องปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อจะแข่งขันให้ได้ ทั้งนี้ คาดว่าการส่งออกในปี 2563
น่าจะกลับมาขยายตัวได้อีกครั้งที่ 0-2% เนื่องจากจุดแข็ง 3 ประการของภาคการส่งออกไทย ได้แก่ จุดแข็งด้านสินค้า สินค้าไทย
หลายรายการมีศักยภาพสูงและทนต่อแรงเสียดทานจากความไม่แน่นอนได้ดี ทั้งสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ที่ได้มาตรฐานสากล
และสินค้าที่ตอบสนองเมกะเทรนด์โลก จุดแข็งด้านตลาด ผู้ส่งออกไทยสามารถปรับตัวในการขยายตลาดส่งออกใหม่ ๆ และสร้างสมดุล
ระหว่างตลาดหลักและตลาดใหม่ได้ดี รวมถึงจุดแข็งด้านการลงทุน ในการสร้างห่วงโซ่มูลค่าใหม่ ๆ เพื่อการส่งออกมากขึ้น โดยเฉพาะ
การลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

          EXIM BANK พร้อมจะสนับสนุนทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร คำปรึกษาแนะนำด้านการผลิต การตลาด และการเงิน รวมทั้งบริการ
ทางการเงินหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับธุรกิจระหว่างประเทศของท่าน ตั้งแต่สินเชื่อหมุนเวียน ไปจนถึงสินเชื่อระยะยาว และ
บริการคุ้มครองความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และประกันการส่งออก

          ในปีใหม่นี้ EXIM BANK มีมาตรการของขวัญปีใหม่มอบแก่ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก ผู้นำเข้าเพื่อผู้ผลิตในการส่งออก และผู้ผลิต
เพื่อผู้ส่งออก รวมทั้งลูกค้า SMEs ของ EXIM BANK ที่ยังไม่ต้องการวงเงินเพิ่ม แต่ต้องการลดภาระในการผ่อนชำระหนี้รายงวดที่มีกับ
EXIM BANK ทั้งเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะสั้น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs มีสภาพคล่องในการดำรงรักษาและปรับปรุง
กิจการส่งออกให้แข่งขันได้มากขึ้นต่อ ๆ ไป รองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้

          สุดท้ายนี้ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุข
สดชื่น สมหวัง กิจการงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยดี มีความเจริญรุ่งเรืองและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมดังปรารถนา
ทุกประการ สวัสดีปีใหม่ครับ
  นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK
 
  หน้าหลัก I คอลัมน์พิเศษ I บทความพิเศษ I Share โลกเศรษฐกิจ I เปิดประตูสู่ตลาดใหม่ I ส่องเทรนด์โลก
รู้ทันเกมการค้า 
I เกร็ดการเงินระหว่างประเทศ I CEO Talk I แวดวงคู่ค้า I แนะนำบริการ  I สรุปข่าว