EXIM BANK จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
            นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิได้ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
  EXIM BANK จัดกิจกรรม “EXIM รักษ์ดินโลก” ตามรอยพระยุคลบาท
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม
 
            นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม EXIM BANK เป็นประธานเปิดโครงการ CSR “EXIM รักษ์ดินโลก” ในวันคล้ายวัน
พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันดินโลก 5 ธันวาคม และ
ส่งมอบหญ้าแฝกให้แก่นางสาวศศิธร เจริญสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพญาไท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK
และสำนักงานเขตพญาไท ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกจำนวน 999 ต้น ตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ดินและแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
ในพื้นที่สวนสาธารณะ อันเป็นการรักษาทรัพยากรและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับแนวคิด Circular Economy
ณ สวนอารีย์สัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้
  EXIM BANK ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  
            นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ EXIM BANK และพนักงาน EXIM BANK ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน
ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้
  EXIM BANK ออกมาตรการของขวัญปีใหม่ ช่วย SMEs แบกรับต้นทุน ลดภาระหนี้
เข้าถึงเงินทุนปรับปรุงกิจการส่งออก รองรับความผันผวนเศรษฐกิจโลกปี 2563
 
            นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจโลกและการค้าโลกที่ขยายตัวต่ำสุดในรอบ
10 ปีอยู่ที่ 3.0% และ 1.1% ตามลำดับ ในปี 2562 เงินเฟ้อและดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ทำให้การค้าขาย
ไปต่างประเทศประสบความยากลำบากประกอบกับคู่แข่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากการที่ประเทศตลาดใหม่สร้างฐานการผลิตได้เองหรือ
มีแรงงานผันตัวเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น รวมทั้งการค้าทางออนไลน์ทำได้ง่ายขึ้น ทำให้ผู้ส่งออกต้องแบกรับต้นทุนในการดำเนินกิจการ
และยังมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการต้องปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากลที่มีข้อกำหนดเพิ่มมากขึ้นให้สามารถแข่งขันได้
ท่ามกลางความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ดังนั้น EXIM BANK จึงออก “มาตรการ
EXIM เสริมสภาพคล่องผู้ส่งออก” และ “มาตรการ EXIM ลดภาระในการชำระหนี้”
เพื่อช่วยผู้ส่งออก SMEs ทั้งลูกค้าใหม่และ
ลูกค้าปัจจุบันของ EXIM BANK ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ให้มีสภาพคล่องมากขึ้นสำหรับนำไปใช้ในกิจการและได้รับการบรรเทาภาระ
ในการชำระหนี้ในภาวะที่อาจได้รับคำสั่งซื้อลดลง แต่ยังคงมีภาระของต้นทุนคงที่ที่กิจการต้องจ่ายทุกเดือน หรือเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามา
ก็สามารถนำมาเบิกใช้สินเชื่อหมุนเวียนได้ รวมทั้งใช้ในการปรับปรุงสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น พร้อมที่จะแข่งขันท่ามกลาง
ตลาดโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงในปี 2563
            มาตรการ EXIM เสริมสภาพคล่องผู้ส่งออก ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก ผู้นำเข้าเพื่อผู้ผลิตในการส่งออก
และผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก สามารถเลือกได้ที่จะใช้วงเงินกู้ระยะยาวหรือวงเงินกู้ระยะสั้น สำหรับนำไปลดภาระการชำระหนี้และเพิ่ม
สภาพคล่องกิจการให้มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจส่งออก หรือปรับปรุงเครื่องจักร โรงงาน เทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น
วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 7 ปี อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 เท่ากับ 3.99% ต่อปี สามารถใช้หนังสือค้ำประกัน
ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันร่วมกับหลักประกันอื่น ๆ ได้ ฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน
สินเชื่อผ่าน บสย. สูงสุด 4 ปี เป้าหมายวงเงินอนุมัติ 2,000 ล้านบาท

          มาตรการ EXIM ลดภาระในการชำระหนี้
เพื่อช่วยเหลือลูกค้า SMEs ของ EXIM BANK ที่ยังไม่ต้องการวงเงินเพิ่ม แต่ต้องการ
ลดภาระในการผ่อนชำระหนี้รายงวดที่มีกับ EXIM BANK ทั้งเงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยลูกค้าที่มีวงเงินกู้ยืมระยะยาว
จะขยายระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
กรณีขยายระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี จะได้รับอัตราดอกเบี้ยลดลง
จากเดิม 0.125% ต่อปี ส่วนลูกค้าที่มีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจะได้รับการเพิ่มสัดส่วนการเบิกกู้และลดอัตราดอกเบี้ย โดยเบิกกู้ได้
เพิ่มสูงสุด 95% ของมูลค่า L/C และ 85% ของมูลค่า P/O พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.125% ต่อปีเป็นระยะเวลา 1 ปี มีวงเงินสนับสนุน
4,000 ล้านบาท
            ทั้งสองมาตรการมีระยะเวลาให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2563 คาดว่าจะช่วยอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ
เศรษฐกิจได้ราว 15,700 ล้านบาท ช่วยให้เกิดการจ้างงานในระบบ 5,200 ราย เพิ่มสภาพคล่องและบรรเทาภาระหนี้ของผู้ส่งออก SMEs
ได้กว่า 750 ราย ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ในห่วงโซ่มูลค่าการส่งออก (Export Value Chain) ได้รับการบรรเทาภาระหนี้และต้นทุน
การดำเนินกิจการ รวมทั้งใช้โอกาสนี้ปรับปรุงสินค้าและบริการเพื่อให้การส่งออกแข่งขันได้ดีขึ้นในอนาคต

          กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า ปัจจุบันที่การส่งออกของประเทศในหลายภูมิภาคทั่วโลกมีทิศทางหดตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอลงและผลพวงจากสงครามการค้า การส่งออกของไทยปี 2562 ก็มีแนวโน้มจะหดตัวครั้งแรกในรอบ 4 ปี โดยคาดว่า
จะหดตัว 2.0% แต่การส่งออกของไทยยังได้รับผลกระทบน้อยกว่าอีกหลายประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ที่ตั้งแต่ต้นปี 2562 หดตัว 10.7%
อินโดนีเซียหดตัว 7.8% มาเลเซียหดตัว 5.0% ญี่ปุ่นหดตัว 4.6% และคาดว่าการส่งออกของไทยในปี 2563 น่าจะกลับมาขยายตัว
ได้อีกครั้งที่ 0-2% EXIM BANK จึงได้ออกมาตรการในปลายปี 2562 นี้ เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกไทย โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งเป็นฟันเฟือง
สำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและภาคการส่งออก ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะประคองกิจการและไม่หยุดพัฒนา
กิจการให้เติบโตยิ่งขึ้น สามารถแข่งขันได้ภายใต้มาตรการทางการค้าต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ภาคการส่งออกไทย
กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในปี 2563 โดยอาศัยจุดแข็ง 3 ประการ ได้แก่
          1. ศักยภาพของสินค้าไทยที่ทนต่อแรงเสียดทานจากความไม่แน่นอนได้ดี ทั้งสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ที่ได้มาตรฐาน
สากล และสินค้าที่ตอบสนองเมกะเทรนด์โลก รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ในแต่ละช่วงวัยได้ อาทิ สินค้าเครื่องสำอาง เครื่องประดับ
เครื่องมือแพทย์ เภสัชภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์
          2. การกระจายตลาด ปัจจุบันผู้ส่งออกไทยสร้างสมดุลการส่งออกไปตลาดการค้าเดิมและตลาดใหม่ได้ดี ทำให้สินค้าไทย
บางรายการได้อานิสงส์จากการแทนที่สินค้าจีน อาทิ ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า และของใช้ในครัวเรือน ขณะที่สินค้า
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอาหารของไทยสามารถเข้าตลาดญี่ปุ่นได้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของ
ญี่ปุ่นในปี 2563 ขณะเดียวกัน ไทยก็มีสัดส่วนการส่งออกประมาณ 50% ไปตลาดใหม่ อาทิ อินเดีย เวียดนาม ฮังการี โปแลนด์ ไนจีเรีย
โมร็อกโก และเม็กซิโก รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจที่ขยายตัวกว่า 5% ผู้บริโภคโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาวมีกำลังซื้อมากขึ้น และยังมี
ความต้องการสินค้าไทยอีกมากในตลาดเหล่านี้
          3. การลงทุนเพื่อสร้างห่วงโซ่มูลค่าใหม่ๆ เพื่อส่งออกมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันการลงทุนของต่างชาติในไทยและการลงทุนของ
นักลงทุนไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งให้สิทธิประโยชน์
ทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีแก่นักลงทุน ทำให้สินค้าส่งออกของไทยมีมูลค่าหรือนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

          “EXIM BANK ออกมาตรการของขวัญปีใหม่ในครั้งนี้เพื่อเร่งเยียวยาความเดือดร้อนของผู้ส่งออก โดยเฉพาะ SMEs ที่มีจำนวนมาก
และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในภาวะที่เศรษฐกิจโลกซบเซา เพื่อช่วยให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจได้อย่างไม่สะดุด
ไม่สั่นคลอนจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาจนกระทบการจ้างงาน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของไทย ขณะเดียวกันก็เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและส่งออกสินค้าหรือบริการของไทยตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่าให้ได้มาตรฐานสากล นำไปสู่การเติบโต
ของภาคธุรกิจ SMEs ที่แข่งขันได้มากขึ้นตามเทรนด์และทิศทางการค้าโลก มีส่วนแบ่งการตลาดที่มั่นคงและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ
ได้มากขึ้น เป็นฐานรากที่เข้มแข็งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน” นายพิศิษฐ์กล่าว
  EXIM BANK สนับสนุนผลิตภัณฑ์ตราเพชรขยายโรงงานผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์
รองรับความต้องการวัสดุก่อสร้างในไทยและ CLMV
 
            นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ร่วมลงนามกับนายสาธิต สุดบรรทัด ขวาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (DRT) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 500 ล้านบาท ในโครงการลงทุน
ขยายสายการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ (NT-11) รวมถึงวงเงินหมุนเวียนเพื่อให้ DRT ใช้ขยายสายการผลิตสินค้าประเภทไม้สังเคราะห์และ
ไดมอนด์บอร์ดรองรับความต้องการภายในประเทศ และขยายการส่งออกโดยเฉพาะสินค้าวัสดุก่อสร้างไปตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมา และเวียดนาม) ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
  EXIM BANK ยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร
โครงการเสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก
 
            นางวรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK มอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรโครงการ
เสริมความเป็นเลิศด้านการค้าเพื่อผู้ประกอบการส่งออก จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence
Academy : EXAC) เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกระบวนการส่งออก การจัดทำแผนธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การสร้างมาตรฐานสินค้า
และการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมเริ่มต้นส่งออกได้ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
  พบปะหารือ  
  EXIM BANK พบปะหารือธนาคารแห่งประเทศจีนส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-จีน  
         นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ให้การต้อนรับและพบปะหารือกับนายหลี่ เฟิง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าสำนักงานประจำประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศจีน เกี่ยวกับแนวทาง
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนไทย-จีน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่
เมื่อเร็ว ๆ นี้
 
  EXIM BANK และ DFC ร่วมหารือแนวทางสนับสนุนการค้าการลงทุนไทยและสหรัฐอเมริกา  
         นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับ
และพบปะหารือกับนายเจฟฟรี แทน กรรมการผู้จัดการ หน่วยงานความร่วมมือทางการเงินเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (U.S. International Development Finance Corporation : DFC) เกี่ยวกับ
แนวทางสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการสหรัฐฯ ในโครงสร้างพื้นฐานและ
โครงการพลังงานต่างๆ ในประเทศไทยและ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) รวมทั้ง
การสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐฯ ด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ณ EXIM BANK
สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้
 
  EXIM BANK พบปะหารือผู้แทนอาวุโสกระทรวงธนารักษ์แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย
หารือแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-ออสเตรเลีย
 
         นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับ
และพบปะหารือกับนางสาวแคทเธอรีน ทัค ผู้แทนอาวุโสกระทรวงธนารักษ์แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย
ประจำสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ณ กรุงจาการ์ตา เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการค้า
การลงทุนระหว่างไทย-เครือรัฐออสเตรเลีย ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ี้
 
  EXIM BANK ร่วมยินดี SME D Bank โอกาสก้าวสู่ปีที่ 18  
            นางวรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 18
SME D Bank พร้อมมอบเงินสมทบมูลนิธิรามาธิบดี ณ SME D Bank เมื่อเร็ว ๆ นี้
  หน้าหลัก I คอลัมน์พิเศษ I บทความพิเศษ I Share โลกเศรษฐกิจ I เปิดประตูสู่ตลาดใหม่ I ส่องเทรนด์โลก
รู้ทันเกมการค้า 
I เกร็ดการเงินระหว่างประเทศ I CEO Talk I แวดวงคู่ค้า I แนะนำบริการ  I สรุปข่าว