เงินกู้ยืมระยะยาวและ/หรือเงินหมุนเวียน เพื่อช่วยเหลือ SMEs ลดภาระในการชำระหนี้และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ
ในภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน

อัตราดอกเบี้ย
  หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 6.00% ต่อปี
  วงเงินสูงสุด
          • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย

หลักประกัน
  คุณสมบัติผู้กู้
          • เป็นผู้ประกอบการในกลุ่ม SMEs  ได้แก่ ผู้ส่งออก ผู้นำเข้าเพื่อผู้ผลิตในการส่งออก ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก

เงื่อนไข
  ระยะเวลาโครงการ
          ระยะเวลาอนุมัติ ธันวาคม 2562-ธันวาคม 2563

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

          EXIM BANK สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410 หรือสาขาทุกแห่ง
  * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
            มาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้า SMEs ในการลดภาระในการผ่อนชำระหนี้รายงวดสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว และเพิ่มสภาพคล่อง
ให้แก่ผู้ประกอบการสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น ที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจโลกผันผวน

ประเภทสินเชื่อ
 

หลักประกัน
          ตามเดิม

คุณสมบัติผู้กู้
          • เป็นลูกค้าปัจจุบันของ ธสน. (Size SMEs)
          • สำหรับกิจการที่มียอดขายลดลง 15% ขึ้นไป (ใน 10 เดือนแรก (มกราคม-ตุลาคม) ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2561)

ะยะเวลาโครงการ
          ระยะเวลาอนุมัติ ธันวาคม 2562-ธันวาคม 2563

ติดต่อขอรับบริการได้ที่
          EXIM BANK สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410 หรือสาขาทุกแห่ง

  * เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  หน้าหลัก I คอลัมน์พิเศษ I บทความพิเศษ I Share โลกเศรษฐกิจ I เปิดประตูสู่ตลาดใหม่ I ส่องเทรนด์โลก
รู้ทันเกมการค้า 
I เกร็ดการเงินระหว่างประเทศ I CEO Talk I แวดวงคู่ค้า I แนะนำบริการ  I สรุปข่าว