Page 1 - 2566_หนังสือกฐิน_วัดพระธาตุช่อแฮ.indd
P. 1

่
                  หนังสือทีระลึก

      พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

             ่
     ธนาคารเพือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

                 ประจำปี ๒๕๖๖
         ณ วัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
                   ่
               วันเสาร์ที ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
   1   2   3   4   5   6