การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต