ทรัพย์สินรอการขาย - Export-Import Bank of Thailand
รายละเอียดทรัพย์สิน
ประเภททรัพย์สินห้องชุด
รหัสทรัพย์สิน1-4-กท.-069.15
เนื้อที่25.79
ที่ตั้งห้องชุดอาคารชุดเจมโมทาวน์ 1 เลขที่ 44/47 ชั้น 4 อาคาร B4 เนื้อที่ 25.79 ตร.เมตร แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดแผนที่ระวางแดงกรมที่ดิน : http://dolwms.dol.go.th/
หมายเหตุมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  ทั้งนี้ ผู้เสนอซื้อต้องรับภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าดังกล่าว 
ราคาสุทธิ
280,000 บาท

Google map
แผนที่

หมายเหตุ

** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ
ส่วนบริหารทรัพย์สินรอการขาย
ฝ่ายบริหารหนี้
โทร : 02-271-3700 ต่อ 1950,1951,1952,1959
โทรสาร : 02-271-3014


Leave message