สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อซัพพลายเออร์ส่งออก

สินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ส่งออก หรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ส่งออกแต่ยังไม่พร้อมในการดำเนินการส่งออกด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าของ ธสน. ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการส่งออก ตลอดจนเผยแพร่ภาพลักษณ์ของ ธสน. ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างครบวงจรตลอด Value Chain
ปีที่  1 – 5 : Prime Rate ต่อปี
(อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve /กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ ผู้ประกอบการที่มีเอกสารรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : TGO หรือสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย : TEI ได้รับอัตราดอกเบี้ยเฉพาะปีแรกในอัตรา Prime rate -0.75% ต่อปี โดยนับจากวันที่ลงนามในสัญญา)
หลังสิ้นสุดโครงการให้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามมาตรฐานธนาคาร

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 6.00% ต่อปี
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย
• ผู้บริหารหลัก และ/หรือ นิติบุคคลค้ำประกัน โดยกรณีผู้บริหารหลักเป็นต่างชาติต้องมีบุคคลค้ำประกันสัญชาติไทยร่วมค้ำประกันด้วย ร่วมกับ
• หนังสือค้ำประกัน บสย. โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 7 (Bilateral 7) ในสัดส่วน 100%
1. เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลไทย ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตาม พ.ร.บ. ธสน.
2. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามนิยาม สสว. ที่เป็นผู้ผลิต/จำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ส่งออก
3. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
4. ต้องไม่เป็นการ Refinance วงเงินสินเชื่อปัจจุบันที่มีอยู่กับ EXIM BANK
• ระยะเวลาโครงการ 5 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา
• ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 180 วัน (Pre+Post)
• ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee) สูงสุด 1.00% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท
ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2566 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410