สินเชื่อส่งออกสุขสุด สุด (EXIM Happiest Credit)

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออก สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Start-up และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก
 
ปีที่ 1-2 Prime Rate -0.75%
ปีที่ 3-4 Prime Rate
ปีที่ 5 เป็นต้นไป Prime Rate  +2.00%

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
• วงเงินสินเชื่อสูงสุด 800,000 บาทต่อราย 
พิเศษ ลูกค้าเดิมที่มีวงเงิน EXIM Happy Credit และ/หรือ EXIM Happier Credit ขอวงเงินเพิ่ม สูงสุดได้ 1,300,000 บาท

กรณีใช้หนังสือค้ำประกัน บสย. เป็นหลักประกันร่วมด้วย
• ลูกค้าใหม่วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาทต่อราย
• ลูกค้าเดิมที่มีวงเงิน EXIM Happy Credit และ/หรือ EXIM Happier Credit ขอวงเงินเพิ่มสูงสุดได้ 1,500,000 บาท
• แถมวงเงิน Forward Contract 1 เท่า
• ใช้บุคคลค้ำประกัน และ/หรือ หนังสือค้ำประกัน บสย.
• เป็นนิติบุคคลไทย
• ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
• ปัจจุบันไม่มีวงเงินสินเชื่อกับ EXIM BANK (นอกจากวงเงิน EXIM Happy Credit และ/หรือ EXIM Happiest Credit)
• ผู้ค้ำประกันจะต้องมีสัญชาติไทย ร่วมค้ำประกันด้วย
• ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
• ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงิน สูงสุด 180 วัน
• ไม่เคยเป็น NPLs กับสถาบันการเงิน หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้ว และผ่อนชำระเป็นปกติ
• อนุมัติภายใน 7 วันทำการ
สิทธิประโยชน์ : สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมงานและลงทะเบียนในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ EXIM BANK รับการลดดอกเบี้ยปีแรก ในอัตรา 0.50% ต่อปี ทั้งนี้ ดอกเบี้ยต่ำสุด ไม่เกิน 4.50% ต่อปี
• ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 – 30 เมษายน 2565
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410