สินเชื่อเพื่อผู้ส่งออกป้ายแดง (Brand New Export Financing)

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออกและนำเข้า สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Start-up และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก โดยเน้นกลุ่มลูกค้าสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
ปีที่ 1-2 Prime Rate -0.75%
ปีที่ 3-4 Prime Rate
ปีที่ 5 เป็นต้นไป Prime Rate +2.00%

(อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 ในอัตรา Prime rate -1.25% ต่อปี)

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
ลูกค้าใหม่
 • วงเงินสูงสุด 800,000 บาท ต่อราย (ไม่รวมวงเงิน F/X) กรณีมี บสย. ค้ำประกันสามารถขอวงเงินได้สูงสุด 1,000,000 บาท
ลูกค้าเดิม
 • •สามารถขอวงเงินเพิ่มได้ โดยมีวงเงินรวม (EXIM Happy Credit และ/หรือ EXIM Happier Credit และ/หรือ EXIM Happiest Credit) สูงสุด 1,300,000 บาท ต่อราย (ไม่รวมวงเงิน F/X) กรณีมี บสย. ค้ำประกันในส่วนเพิ่มสามารถขอวงเงินเพิ่มได้ ไม่เกิน 5,000,000 บาท

*แถมวงเงิน Forward Contract 1 เท่า
 • ใช้บุคคลค้ำประกัน และ/หรือ หนังสือค้ำประกัน บสย.
 • เป็นนิติบุคคลไทย
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • ผู้ค้ำประกันจะต้องมีสัญชาติไทย ร่วมค้ำประกันด้วย
 • ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
 • ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงิน สูงสุด 180 วัน
 • ไม่เคยเป็น NPLs กับสถาบันการเงินอื่น หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้วและผ่อนชำระเป็นปกติ
 • อนุมัติภายใน 7 วันทำการ
 • สิทธิประโยชน์ : สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมงานและลงทะเบียนในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ EXIM BANK รับการลดดอกเบี้ยปีแรก ในอัตรา 0.50% ต่อปี ทั้งนี้ ดอกเบี้ยต่ำสุด ไม่เกิน 4.25% ต่อปี
 • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2565
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410