สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อธุรกิจขนาดกลาง (EXIM for M Credit)

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางที่ต้องการเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก - นำเข้า

  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 เป็นต้นไป
THB
ขั้นต่ำ Prime Rate - 2.00%
สูงสุด Prime Rate – 0.50%
ขั้นต่ำ Prime Rate - 1.50%
สูงสุด Prime Rate
ตามมาตรฐานธนาคาร
USD
ขั้นต่ำ LIBOR + 2.75%
สูงสุด LIBOR + 4.00%
ขั้นต่ำ LIBOR + 3.25%
สูงสุด LIBOR + 4.50%
ตามมาตรฐานธนาคาร

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
                     - อัตราดอกเบี้ยแต่ละรายขึ้นกับการพิจารณาของธนาคาร
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย
(วงเงิน Forward Contract สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ)
  • หลักประกันขั้นต่ำ 35% และบุคคลค้ำประกัน
  • เป็นนิติบุคคลไทย
  • ผู้ประกอบการธุรกิจผลิต มีรายได้ตั้งแต่ 101 ล้านบาท ถึง 500 ล้านบาท หรือ
  • ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการค้า มีรายได้ตั้งแต่ 51 ล้านบาท ถึง 300 ล้านบาท
  • ส่วนผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
  • ไม่เคยเป็น NPL กับสถาบันการเงินใด หากเคยเป็น NPL ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้วและผ่อนชำระเป็นปกติ ไม่น้อยกว่า 3 งวดติดต่อกัน
  • ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 180 วัน
  • ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410