สินเชื่อ EXIM4SMEs Plus

สินเชื่อหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก ที่มีมูลค่าการส่งออกต่อปีไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยใช้กรมธรรม์ประกันการส่งออก EXIM4SMEs เป็นหลักประกัน
  ต่ำสุด สูงสุด
อัตราดอกเบี้ย Pre-Shipment (ต่อปี) Prime Rate – 1.25% Prime Rate + 1.00%
อัตรารับซื้อลดตั๋วส่งออก (ต่อปี) Prime Rate – 2.50% Prime Rate – 0.75%

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย
(วงเงินช่วง Pre-Shipment สูงสุดไม่เกิน 4.5 ล้านบาทต่อราย)
ใช้กรมธรรม์ประกันการส่งออก EXIM4SMEs เป็นหลักประกัน และมีผู้บริหารหลักค้ำประกัน
หมายเหตุ : ผู้บริหารหลัก หมายถึง ผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการหรือผู้มีส่วนในการบริหารจัดการ
 1. เป็นนิติบุคคลไทย
 2. มีกรมธรรม์ประกันการส่งออก EXIM4SMEs ของ ธสน.
 3. ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
 4. มีงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี
 5. ไม่เป็น NPLs กับสถาบันการเงินใด หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้วผ่อนชำระเป็นปกติไม่น้อยกว่า 3 งวดติดต่อกัน
 • วงเงินถาวร
 • ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ ในการเบิกกู้สามารถเบิกกู้ได้เฉพาะช่วง Pre-Shipment เท่านั้น
 • วงเงินรับซื้อตั๋วส่งออกภายใต้การรับประกัน ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
 • มูลค่าการรับซื้อตั๋วส่งออกไม่เกิน 90% ของมูลค่าตั๋วส่งออก
 • วงเงินสินเชื่อจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อกรมธรรม์ยังมีผลบังคับใช้ โดยให้เบิกกู้เฉพาะผู้ซื้อที่ได้รับการอนุมัติรับประกันภายใต้กรมธรรม์ EXIM4SMEs
 • อนุมัติวงเงินได้ไม่เกินวงเงินรับประกันสูงสุด (ML) ที่ผู้ส่งออกได้รับอนุมัติกรมธรรม์
• ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410