สินเชื่อ EXIM Logistics

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือ ทางบก และทางอากาศ
ปีที่ 1 : Prime Rate -0.75%
ปีที่ 2 : Prime Rate -0.50%
ปีที่ 3 : Prime Rate -0.25%
ปีที่ 4-5 : Prime Rate
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย
กรณี ผู้ประกอบการ SMEs
• หลักประกันขั้นต่ำ 50% (ใช้หนังสือค้ำประกัน บสย. เป็นหลักประกันวงเงินร่วมได้) และผู้บริหารหลัก/นิติบุคคลค้ำประกัน
• วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ใช้หนังสือค้ำประกัน บสย. เป็นหลักประกันวงเงิน และผู้บริหารหลัก/นิติบุคคลค้ำประกัน หรือพิจารณาหลักประกันอื่นร่วมค้ำประกันได้

กรณี ผู้ประกอบการทั่วไป (Size L)
• พิจารณาตามความเหมาะสม
1. เป็นนิติบุคคลไทย และเป็นผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.
2. ส่วนผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
3. มีงบการเงินอย่างน้อย 1 ปี
4. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
5. ต้องไม่เป็นการ Refinance วงเงินสินเชื่อปัจจุบันที่มีอยู่กับ EXIM BANK
ระยะเวลาโครงการ 5 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา
• ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 150 วัน (Pre+Post)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee) 
- สูงสุด 1.00% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee)
- Size SMEs ตั้งแต่ 1.50%-2.00% ต่อปี
- Size L ตั้งแต่ 0.50%-1.00% ต่อปี
 
ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ใน 2 ปีแรก สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานและลงทะเบียนในกิจกรรมต่าง ๆ ของ ธสน. หรือ ผู้ประกอบการที่อยู่ในสมาคม/เป็นสมาชิก ดังนี้
- ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA)
- สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (Thai Airfreight Forwarders Association : TAFA)
- สมาคม Shipping แห่งประเทศไทย (The Customs Broker and Transportation Association of Thailand : CTAT)
- สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai International Freight Forwarder Association : TIFFA)
- สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (Thai National Shippers' Council : TNSC)
- สมาคมเจ้าของเรือและตัวแทนเรือกรุงเทพ (Bangkok Ship Owners and Agents Association : BSAA)
- สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ (Association of Southern Logistics & Transport : ASLT)

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่