สินเชื่อเอ็กซิม Jump Start (EXIM Jump Start Credit)

สินเชื่อหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
ปีที่ 1 3%
ปีที่ 2-4 5%
ปีที่ 5 เป็นต้นไป Prime Rate

• ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee) จากผู้ประกอบการ SMEs ในอัตรา 0.25% ของวงเงินอนุมัติ
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
• วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย 
• แถมวงเงิน Forward Contract 1 เท่า
• หลักประกันขั้นต่ำ 40% โดยใช้หนังสือค้ำประกัน บสย. ร่วมกับหลักประกัน และบุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน
1. เป็นนิติบุคคลไทย
2. ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
3. มีงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
5. ต้องไม่เป็นการ Refinance วงเงินสินเชื่อปัจจุบันที่มีอยู่กับ ธสน.
• ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงิน สูงสุด 120 วัน
• ให้ใช้สกุลเงินบาทเท่านั้น
• เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee) จากผู้ประกอบการ SMEs ในอัตรา 1.00% ของวงเงินค้ำประกันเงินกู้ของ บสย. โครงการ PGS9
  • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565
  • สิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 : มาตรการปันยิ้ม นับตั้งแต่วันได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 ธันวาคม 2564 – 20 กุมภาพันธ์ 2565  ดังนี้
  1. กรณีขอวงเงินสินเชื่อใหม่ ที่ขออนุมัติวงเงินใหม่ในช่วงระยะเวลาอนุมัติของมาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
  2. กรณีลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อดิม เมื่อนำตั๋วสัญญาใช้เงินมาเบิกกู้ ในช่วงระยะเวลาอนุมัติของมาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 สามารถได้รับส่วนลด 1.00% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 เดือน จนครบระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับนั้น
  • การเบิกกู้ภายในระยะเวลาตามเงื่อนไข จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตลอดระยะเวลาของตั๋วสัญญาใช้เงิน เท่ากับ 2.00% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยปกติ เท่ากับ 2.50% ต่อปี
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่