สินเชื่อเอ็กซิมเสริมไทยเก่ง (EXIM Star Credit)

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก และสินเชื่อเพื่อการนำเข้า เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก-นำเข้า เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออกและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม 1. กลุ่มเกษตร/ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่มอาหาร/ กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ 3. กลุ่มเครื่องสำอาง/ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติปรุงแต่งดูแลร่างกาย
สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV
• Prime Rate -1.75% ตลอดอายุโครงการ
สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกไปยังทุกประเทศ
• Prime Rate -1.00% ตลอดอายุโครงการ

พิเศษ : สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีกรมธรรม์ประกันส่งออกกับ EXIM BANK ลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ตลอดอายุโครงการ
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย
• หลักประกัน 50% และบุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน ไม่รวม F/X
• สามารถใช้ บสย. เป็นหลักประกันร่วมได้ 

หมายเหตุ : หลักประกัน ได้แก่ เงินฝาก ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น
1. เป็นนิติบุคคลไทย
2. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นปีล่าสุดเป็นบวก
4. มีงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี
• ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 120 วัน
• แถมวงเงิน Forward Contract เพิ่มได้มูลค่าเทียบเท่ากับวงเงินสินเชื่อ
กรณีมีกรมธรรม์ประกันการส่งออก
• อนุมัติวงเงินได้ไม่เกินวงเงินรับประกันสูงสุด (ML) ที่ผู้ประกอบการได้รับอนุมัติกรมธรรม์
• ให้เบิกกู้ตามเอกสารรายชื่อผู้ซื้อที่ผ่านการรับประกัน
• ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
• ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410