สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อผู้ส่งออกทางอ้อม (EXIM Indirect Exporter Credit)

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง ให้แก่ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก (ผู้ส่งออกทางอ้อม)
• ปีที่ 1-2 : Prime Rate – 1.25%
• ปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามมาตรฐานธนาคาร
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย
หลักประกันขั้นต่ำ 45% และบุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน สามารถใช้ บสย. ร่วมค้ำประกันได้
• เป็นนิติบุคคลไทย
• เป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก
• มีงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี
• ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงิน สูงสุด 150 วัน
• ไม่เคยเป็น NPLs กับสถาบันการเงินใด หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้ว และผ่อนชำระเป็นปกติ ไม่น้อยกว่า 12 งวดติดต่อกัน
พร้อมสิทธิพิเศษ
• สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมอบรม หรือเข้าร่วมงานในงานกิจกรรมต่างๆ ของ ธสน. จะได้รับการลดดอกเบี้ยปีแรก ในอัตรา 0.25% ต่อปี

ระยะเวลาอนุมัติ 16 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410