สินเชื่อบุคคลทำธุรกิจ (EXIM Personal Biz)

สินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ผลิต/ ผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่ผู้ส่งออกหรือเกี่ยวเนื่องกับการส่งออก หรือผู้ส่งออก หรือนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.
กรณีสินเชื่อหมุนเวียน
 
ช่วงเวลา ขั้นต่ำ สูงสุด
ปีที่ 1 Prime Rate +2% Prime Rate +4%
ปีที่ 2 Prime Rate +3% Prime Rate +5%
ปีที่ 3-5 Prime Rate +4% Prime Rate +6%

กรณีสินเชื่อระยะยาว
 
ช่วงเวลา ขั้นต่ำ สูงสุด
ปีที่ 1 Prime Rate +4% Prime Rate +6%
ปีที่ 2-3 Prime Rate +5% Prime Rate +7%

 
• กรณีเริ่มต้นธุรกิจ สูงสุด 5 แสนบาทต่อราย
• กรณีมียอดขายและชำระเป็นปกติ ขอเพิ่มวงเงินได้ รวมสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย
• หนังสือค้ำประกัน บสย. ค้ำประกันในสัดส่วน 100%
• สามารถมีบุคคล และ/หรือนิติบุคคลค้ำประกันร่วมด้วยได้

*ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้หนังสือค้ำประกัน บสย. ได้ สามารถเรียกหลักประกันอื่นได้ อาทิ เงินฝาก ที่ดิน อาคาร โรงงาน โดยสัดส่วนหลักประกันต้องไม่ต่ำกว่า 50%
1. ผู้ประกอบธุรกิจทั้งที่เป็นผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่ผู้ส่งออก หรือเกี่ยวเนื่องกับการส่งออก หรือ ผู้ส่งออก หรือนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.
2. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ไม่เกิน 60 ปี
3. มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
5. ต้องไม่เป็นการ Refinance วงเงินสินเชื่อปัจจุบันที่มีอยู่กับ EXIM BANK
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 
• ระยะเวลาโครงการ 5 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา
• ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 120 วัน (Pre+Post)  (หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ)

วงเงินสินเชื่อระยะยาว 
• ระยะเวลาโครงการ 3 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee) ในอัตรา 2.00% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
• ระยะเวลาอนุมัติ : ตั้งแต่ 9 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2566

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410