สินเชื่อเอ็กซิมลุยตลาด RCEP

สินเชื่อหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและ ธสน. ผ่านโครงการ “จับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP” ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้า สร้างความโปร่งใส และขยายการค้า
สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกไปยังประเทศในกลุ่ม RCEP
- ปีที่ 1 : 2.75% ต่อปี
สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกและผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออกทั่วไป 
(การค้าขายกับทุกประเทศ รวมถึงการค้าขายในประเทศไทย)
- ปีที่ 1 : 3.00% ต่อปี
สำหรับผู้ประกอบการทุกกลุ่ม
- ปีที่ 2 : 4% ต่อปี
- ปีที่ 3-4 : Prime Rate –0.25% ต่อปี (หลังสิ้นสุดโครงการให้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามมาตรฐานของธนาคาร)

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
• วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย 
• แถมวงเงิน Forward Contract 1 เท่า
• หลักประกันขั้นต่ำ 35% และผู้บริหารหลัก/นิติบุคคลค้ำประกัน สามารถใช้ บสย. เป็นหลักประกันร่วมได้
• กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถใช้ผู้บริหารหลัก/นิติบุคคลค้ำประกัน และหนังสือค้ำประกัน บสย. (บสย. ค้ำประกันในสัดส่วน 100%)

*ทั้งนี้ กรณีเป็นผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการดี พิจารณาสัดส่วนหลักประกันตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
1. เป็นนิติบุคคลไทย
2. ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
3. มีงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
5. ต้องไม่เป็นการ Refinance วงเงินสินเชื่อปัจจุบันที่มีอยู่กับ ธสน.
• ระยะเวลาโครงการ 4 ปี นับจากวันที่ลงนามสัญญา
• ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 180 วัน (Pre+Post)  (หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ)
• กรณีใช้ บสย. เป็นหลักประกัน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee) จากผู้ประกอบการ SMEs ในอัตรา 1.00% ของวงเงินค้ำประกันเงินกู้ของ บสย. โครงการ PGS 9
ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ จนกว่าระยะเวลาตามโครงการความร่วมมือในครั้งนี้จะสิ้นสุด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410