สินเชื่อเอ็กซิมเสริมทุนธุรกิจขนาดกลาง (EXIM Amazing M Credit)

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก-นำเข้า สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง (Amazing M)
ปีที่ 1 THB : Prime Rate -2.00%
USD : LIBOR +2.75%
ปีที่ 2 THB : Prime Rate -1.75%
USD : LIBOR +3.00%
ปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามมาตรฐานธนาคาร

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 80 ล้านบาทต่อราย
(วงเงิน Forward Contract สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ)
• หลักประกันขั้นต่ำ 30% และผู้บริหารหลักค้ำประกัน 
• สามารถใช้ บสย. เป็นหลักประกันร่วมได้

หมายเหตุ : หลักประกัน ได้แก่ เงินฝาก ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น
1. เป็นนิติบุคคลไทย
2. เป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการขายตั้งแต่ 300-500 ล้านบาท
3. ไม่เป็น NPLs หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้วผ่อนชำระเป็นปกติ ไม่น้อยกว่า 3 งวด ติดต่อกัน
4. ส่วนของผู้ถือหุ้นปีล่าสุดเป็นบวก
• ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 120 วัน
สิทธิประโยชน์
• ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410