มาตรการเยียวยาธุรกิจไทยในเมียนมา

มาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในเมียนมา โดยการขยายระยะเวลาในการชำระเงินกู้ และเพิ่มสภาพคล่อง
เงินกู้ยืมระยะยาว
• พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12  เดือน เงินต้นที่พักชำระในระยะเวลา 12 เดือน ให้สามารถนำไปชำระในงวดสุดท้ายของวงเงินกู้ระยะยาวได้
• ในกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่นของ ธสน. ให้มีระยะเวลาเงินต้นที่ได้รับการพักชำระรวมทุกมาตรการไม่เกิน 18 เดือน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
• พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 180 วัน
• ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ ไม่เกิน 180 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดเดิม 
ในกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการอื่นของ ธสน. ให้คงการต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อรวมทุกมาตรการไม่เกิน 360 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดเดิม
เป็นลูกค้าปัจจุบัน ที่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับ ธสน. และจะต้องยังคงดำเนินกิจการอยู่ (ไม่เลิกกิจการ)
• ก่อนการพักชำระหนี้ ลูกค้าต้องไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระ ทั้งเงินกู้ยืมระยะยาวและระยะสั้น
• กรณีลูกค้าที่เป็น NPLs และ/หรือ ปรับโครงสร้างหนี้ ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้วและผ่อนชำระเป็นปกติ ไม่น้อยกว่า 3 งวดติดต่อกัน
• มาตรการนี้ไม่ครอบคลุมลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่นำเสนออนุมัติ
• ไม่รวมวงเงินรับซื้อตั๋วส่งออก
• ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 
• ระยะเวลาการอนุมัติสินเชื่อของ ธสน. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่