มาตรการสินเชื่อ EXIM Soft Loan Extra

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เดิมที่มีสินเชื่อคงค้างตาม พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 “พ.ร.ก. Soft Loan” ที่จะครบกำหนดเวลาการชำระหนี้คืน 2 ปี ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบอันสืบเนื่องจากการต้องชำระหนี้คืนสถาบันการเงิน
พิจารณาตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
สูงสุดไม่เกินภาระหนี้คงค้างของวงเงินตาม พ.ร.ก. Soft Loan
• หนังสือค้ำประกัน บสย. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ 
Soft Loan Extra (ค้ำประกันในสัดส่วน 100%) และผู้บริหารหลักค้ำประกัน/นิติบุคคลค้ำประกัน
1. เป็นผู้ประกอบการเดิมของ ธสน. ที่มีวงเงินคงค้างตาม พ.ร.ก. Soft Loan
2. วงเงิน พ.ร.ก. Soft Loan เดิมจะต้องไม่เคยเป็น NPLs
3. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท
4. เป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนในประเทศไทย
5. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
• ลูกค้าต้องยื่นจดหมายแจ้งความประสงค์ และเหตุผล
• ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 8 ปี (ไม่มี Grace Period)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee) 
- 0.50% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
  • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่