มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เงินกู้ยืมระยะยาว สำหรับผู้ประกอบการเพื่อซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือต่อเติมปรับปรุงโรงงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่วยลดต้นทุน
ปีที่ 1-2 : 2.00% ต่อปี
ปีที่ 3-5 : Prime Rate - 2.00% ต่อปี
ปีที่ 6-7 : Prime Rate ต่อปี
 
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย
สำหรับผู้ประกอบการทั่วไป
- หลักประกันขั้นต่ำ 40% และ/หรือ บุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน

สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่ม SMEs
- หลักประกัน บุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน และหนังสือค้ำประกัน บสย.
(รวมหลักประกันขั้นต่ำ 40%)
ผู้ส่งออก, ผู้นำเข้าเพื่อผู้ผลิตในการส่งออก, ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก, ผู้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาประเทศ
  • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี (รวม Grace Period สูงสุด 1 ปี)
  • แถมวงเงิน Forward Contract 1.5 เท่าของวงเงินสินเชื่อ
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 4 ปี
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
ระยะเวลาอนุมัติ 30 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410