มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู)

มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 แต่ยังมีศักยภาพ เข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยประคับประคองกิจการ พยุงการจ้างงาน และมีโอกาสในการฟื้นตัวได้เร็ว
ปีที่ 1-2 : 2.00% ต่อปี
ปีที่ 3 : 4.00% ต่อปี
ปีที่ 4 : 6.00% ต่อปี
ปีที่ 5 : 7.00% ต่อปี
โดยรัฐบาล จะจ่ายดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก แทนผู้ประกอบการ
ลูกค้าเดิม (ของ EXIM BANK) : วงเงินสูงสุดไม่เกิน 30% ของยอดวงเงินสินเชื่อของลูกค้าเดิม หรือไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาทต่อราย ทุกสถาบันการเงิน แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อของลูกค้าเดิม ณ 31 ธันวาคม 2562 หรือ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
ลูกค้าใหม่ (ของทุกสถาบันการเงิน) : วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย โดยจะต้องไม่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งแห่งใด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (รวมทุกสถาบันการเงิน)
ใช้หนังสือค้ำประกัน บสย. และบุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน หรือพิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์ธนาคาร
1. เป็นผู้ประกอบการเดิมของ ธสน. ที่มีวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค และไม่รวม Leasing
2. เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งใด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
3. ต้องไม่เป็นลูกหนี้ NPLs ณ 31 ธันวาคม 2562 (ตามหลักเกณฑ์มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ของ ธปท.)
4. ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
5. ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
 • วงเงินหมุนเวียน ระยะเวลาสูงสุด 5 ปี
 • ลูกค้าต้องยื่นจดหมายแจ้งความประสงค์ และเหตุผล
 • เป็นผู้ประกอบการปัจจุบัน ที่มีวงเงินสินเชื่อกับ ธสน. หรือผู้ประกอบการใหม่ที่ไม่เคยมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินใด
 • ฟรี! ดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก โดยรัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้ประกอบการ
 • ค่าธรรมเนียม บสย. ดังนี้
 • กรณี ลูกหนี้ Micro / SMEs
  ปีที่ 1 – 4 : 1.00%
  ปีที่ 5 : 1.25%
  กรณี ลูกหนี้ Corp
   
  ปีที่ 1 – 2 : 1.00%
  ปีที่ 3 – 5 : 1.25%
• ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 9 เมษายน 2564 – 9 เมษายน 2567 เมื่อกรอบวงเงินของมาตรการหมด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410