มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มเติม (สินเชื่อเพื่อการปรับตัว)

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการปรับตัว โดยปรับปรุงกระบวนการ (process / activity-based) สำหรับผู้ประกอบการทุกอุตสาหกรรม (sector) ในเรื่อง Digital Technology Green และ Innovation หรือผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการปรับ industrial upgrading เพื่อเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value-added) และพัฒนาเชิงนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม ตามมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มเติมที่ ธปท. กำหนด
ปีที่ 1-2 : 1.99% ต่อปี
ปีที่ 3-5 : เฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี
ปีที่ 6-7 : เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
โดยรัฐบาล จะจ่ายดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก แทนผู้ประกอบการ
 
สูงสุด 150 ล้านบาทต่อราย
1.  กรณีผู้ประกอบธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับ ธสน. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 : รวมกับสินเชื่อเพื่อการปรับตัว (ที่ขอในครั้งนี้ และที่เคยได้รับอนุมัติแล้ว) กับสินเชื่อฟื้นฟู และสินเชื่อ Soft Loan
2.  กรณีผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งแห่งใด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถขอกู้ได้ไม่เกินรายละ 150 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน
 
พิจารณาตามเกณฑ์ธนาคาร โดยสามารถใช้ บสย. โครงการ พ.ร.ก. ฟื้นฟู ร่วมค้ำประกัน
 
 1. เป็นผู้ประกอบการเดิมของ ธสน. ที่มีวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค และไม่รวม Leasing
 2. เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 3. ต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สินทรัพย์จัดชั้นสงสัย สินทรัพย์จัดชั้นสงสัญจะสูญ หรือสินทรัพย์จัดชั้นสูญ (NPLs) ณ 31 ธันวาคม 2562 (ตามหลักเกณฑ์มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู ของ ธปท.)
 4. ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
 5. ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
 1. วงเงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี
 2. สามารถเบิกกู้ได้ 100% ของเงินลงทุน (รวม VAT) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 3. ไม่สามารถเบิกกู้ส่วนของเงินลงทุนที่ได้มีการใช้จ่ายหรือได้มีการลงทุนไปแล้ว ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติจาก ธปท.
 4. สามารถพิจารณาร่วมกับวงเงินสินเชื่อฟื้นฟูได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศของ ธปท.
 5. ฟรี! ดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก โดยรัฐบาลจะจ่ายดอกเบี้ยแทนผู้ประกอบการ
 6. ค่าธรรมเนียม บสย. ดังนี้
  กรณี ลูกหนี้ Micro / SMEs
  ปีที่ 1 – 4 : 1.00%
  ปีที่ 5 : 1.25%
  กรณี ลูกหนี้ Corp
  อัตรา 1.75% ต่อปี
           (โดยรัฐบาลสนับสนุนปีที่ 1-2 เท่ากับ 0.75% และปีที่ 3-6 เท่ากับ 0.50%)
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและ ธปท. กำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410