มาตรการฟื้นฟูผู้ประกอบการหลังสถานการณ์ COVID-19

เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการ ในการขยายระยะเวลาในการชำระเงินกู้ และเพิ่มสภาพคล่อง หลังสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการ ธสน. ลดภาระผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา
กลุ่มที่ 1.1 ลูกค้าที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือคงเดิม (Normal)
• ให้สินเชื่อเพิ่ม 20% ของวงเงินเดิม สูงสุดไม่เกิน 20 ลบ. วงเงินชั่วคราวสูงสุด 2 ปี
• เพิ่มสัดส่วนการเบิกกู้ L/C และ P/O, Contact สูงสุด 2 ปี
• วงเงิน Loan สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินกู้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มที่ 1.2 ลูกค้าที่มีรายได้ลดลงหรือเท่ากับ 20% (Normal)
• Repack เต็มจำนวนของภาระตั๋วที่เหลืออยู่
• ให้สินเชื่อเพิ่ม 10% ของวงเงินเดิม สูงสุดไม่เกิน 10 ลบ. วงเงินชั่วคราวสูงสุด 2 ปี
• เพิ่มสัดส่วนการเบิกกู้ L/C และ P/O , Contact สูงสุด 2 ปี
• วงเงิน Loan สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินกู้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มที่ 2 ลูกค้ากลุ่มความเสี่ยงปานกลาง (Medium)
• Repack Cover ภาระหนี้ที่เหลือได้ทั้งหมด
• Repack ตั๋วสัญญาใช้เงินเท่าที่มีคำสั่งซื้อ และในส่วนที่เหลือปรับเป็น PSF ผ่อนชำระไม่เกิน 2 ปี
• กรณี ค้างชำระดอกเบี้ยบางส่วน ให้สามารถผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
• วงเงิน Loan สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินกู้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ

กลุ่มที่ 3 ลูกค้ากลุ่มความเสี่ยงสูง (High)
• Repack ตั๋วสัญญาใช้เงิน เท่าที่มีคำสั่งซื้อและในส่วนที่เหลือปรับเป็น PSF ผ่อนชำระ ไม่เกิน 2 ปี
• กรณี ค้างชำระดอกเบี้ยบางส่วน ให้สามารถผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
• วงเงิน Loan สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินกู้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
เป็นลูกค้าปัจจุบัน ที่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับ ธสน.
• ระยะเวลาให้บริการ 20 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่