มาตรการพิเศษช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

มาตรการพิเศษช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีอุทกภัย ตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565
- เพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราว สูงสุด 20% ของวงเงินหมุนเวียนเดิม ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเดิม
- เพิ่มวงเงินกู้ สูงสุด 2 ล้านบาท สำหรับปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินของกิจการ อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ต่อปี (ประมาณ 5.75% ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี (Grace period สูงสุด 3 เดือน)
- ขยายระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงิน สูงสุด 180 วัน
- ลดเงินต้นและดอกเบี้ยลง สูงสุด 50% นานสูงสุด 1 ปี
- ได้รับเงินคืน 2% ของดอกเบี้ยจ่ายสะสม กรณีลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขได้
ลูกค้าปัจจุบันที่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับ EXIM BANK
  • ระยะเวลาให้บริการ ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
  • ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านทางช่องทางที่ธนาคารกำหนด เช่น Website ของ EXIM BANK

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่