มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีการแก้ไขหนี้เดิมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
กลุ่มลูกค้าที่ 1 สีเขียว
นิยาม : ต้องเป็นลูกค้าที่เคยเข้ามาตรการพักหนี้ของ EXIM BANK โดยปัจจุบันสิ้นสุดความช่วยเหลือตามมาตรการต่าง ๆ แล้ว และสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เต็มจำนวน
การสนับสนุน :
 • กรณีผ่อนชำระเงินกู้เงินกู้ระยาว (Loan) เริ่มกลับมาผ่อนสู่งวดปกติ (โดยไม่ชำระล่าช้ากว่า 5 วันทำการ ของแต่ละงวด) จะได้รับคืนดอกเบี้ย (Rebate) เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ในอัตรา 2% ของรายได้ดอกเบี้ยสะสม นับจากวันที่ได้เข้าร่วมมาตรการ
 
กลุ่มลูกค้าที่ 2 สีเหลือง สีส้ม
นิยาม : ต้องเป็นลูกค้าที่เคยเข้ามาตรการพักหนี้ของ EXIM BANK โดยปัจจุบันสิ้นสุดความช่วยเหลือตามมาตรการต่าง ๆ แล้ว และมีลักษณะการชำระเงิน ดังนี้
เงินต้น : สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้บางส่วน หรือไม่สามารถชำระคืนเงินต้นได้
ดอกเบี้ย : สามารถชำระดอกเบี้ยคืนได้ทั้งหมด หรือสามารถชำระดอกเบี้ยคืนได้บางส่วน
การสนับสนุน :
 • วงเงินหมุนเวียน สามารถขยายระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงิน PSF สูงสุด 180 วัน นับจากวันที่ครบกำหนดเดิม (ทั้งนี้ รวมระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 360 วัน หรือสามารถปรับเป็น PSF ผ่อนชำระ สูงสุด 6 เดือน)
 • วงเงิน Loan สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินกู้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้
  • ลดจำนวนเงินผ่อนชำระ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) สูงสุด 50% ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แต่ต้องอยู่ภายใต้ระยะเวลาการผ่อนชำระเดิม
  • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระออกไปอีก สูงสุด ไม่เกิน 1 ปี (ทั้งนี้ กรณีขยายระยะเวลาวงเงิน Loan จากเดิม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
 • หากลูกค้ามีการชำระหนี้ปกติ (โดยไม่ชำระล่าช้ากว่า 5 วันทำการ) จะได้รับคืนดอกเบี้ย (Rebate) ในอัตรา 2% ของรายได้ดอกเบี้ยสะสมในแต่ละตั๋วสัญญาใช้เงินหรืองวดการผ่อนชำระ ได้รับคืนที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากเริ่มชำระตามมาตรการ
 
กลุ่มลูกค้าที่ 3 สีแดง
นิยาม : ต้องเป็นลูกค้าที่ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้
การสนับสนุน :
 • ปรับโครงสร้างหนี้ตามความสามารถในการชำระหนี้เป็นรายกรณี โดยให้เป็นไปตามการปรับโครงสร้างหนี้ (ตามมาตรการ Restructuring ของ ธปท.)
หมายเหตุ : การคืนดอกเบี้ย (Rebate) ของลูกค้ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 จะนำเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันของลูกค้า หรือสั่งจ่ายเป็นเช็ค กรณีลูกค้าไม่มีบัญชีกระแสรายวันกับ EXIM BANK
ลูกค้าปัจจุบันที่มีวงเงินสินเชื่ออยู่กับ EXIM BANK
 • ระยะเวลาให้บริการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565
 • ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านทางช่องทางที่ธนาคารกำหนด เช่น Website ของ EXIM BANK

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่