บริการประกันส่งออก SMEs Easy (SMEs Easy Export Insurance)

บริการประกันการส่งออกสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าหลังจากส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกรูปแบบวงเงินที่คุ้มครองที่เหมาะสมกับมูลค่าส่งออกได้

บริการนี้เหมาะสมสำหรับ

 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีแผนจะส่งออกหรือกำลังจะส่งออกโดยมีมูลค่าการส่งออกแต่ละครั้งไม่สูงนัก
 • ผู้ที่กำลังจะไปเจรจาการค้าที่งานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่ต้องการความคุ้มครอง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการค้าขาย
 • สมัครง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
 • เลือกวงเงินคุ้มครองได้
 • รับประกันสูงสุดถึง 2.0 ล้านบาท
 • คุณสมบัติของผู้เอาประกัน : เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และยังไม่มีกรมธรรม์ประกันการส่งออกกับ ธสน.
 • เงื่อนไขการชำระเงิน : D/P, D/A และ O/A ไม่เกิน 90 วัน
 • สินค้าที่รับประกัน : สินค้าถูกต้องตามกฎหมาย (ยกเว้นสิ่งมีชีวิต) และมีการส่งออกจากประเทศไทย
 • ประเทศที่ให้การรับประกัน : กว่า 140 ประเทศทั่วโลก
 • อัตราความคุ้มครอง : 85% ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

  วงเงินรับประกันสูงสุด วงเงินผู้ซื้อต่อราย ค่าเบี้ยประกัน
Package 1 1,000,000 บาท 500,000 บาท 3,000 บาทต่อรายผู้ซื้อ
Package 2 2,000,000 บาท 1,000,000 บาท 5,000 บาทต่อรายผู้ซื้อ
ความเสี่ยงทางการค้า
 • ผู้ซื้อล้มละลาย
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า
ความเสี่ยงทางการเมือง
 • การควบคุมการโอนเงินจากประเทศผู้ซื้อมายังประเทศไทย
 • การเพิกถอนใบอนุญาตนำเข้า หรือห้ามนำเข้าสินค้า
 • เกิดสงคราม จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหาร

หมายเหตุ : ยกเว้น สงครามนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี และสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป (สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

 • กรณีผู้ซื้อล้มละลาย จ่ายทันทีเมื่อมีหลักฐานที่แน่ชัด
 • กรณีอื่นๆ ภายใน 120 วันนับจากวันที่ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน

หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครอง ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

1. แบบฟอร์มคำขอรับบริการประกันส่งออก SMEs Easy
2. แบบฟอร์มคำขออนุมัติวงเงินผู้ซื้อสำหรับบริการประกันส่งออก SMEs Easy
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
4. สำเนาหนังสือรับรองตรายาง
5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
6. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7. เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
1. ผู้ส่งออกติดต่อขอรับบริการประกันส่งออก SMEs Easy
2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำขอรับบริการประกันส่งออก SMEs Easy ใบคำขออนุมัติวงเงินผู้ซื้อสำหรับบริการประกันส่งออก SMEs Easy และจัดเตรียมเอกสารประกอบคำขอรับบริการฯ
3. ยื่นแบบฟอร์มฯ และเอกสารประกอบคำขอรับบริการฯ
4. ผู้เอาประกันชำระค่าเบี้ยประกันสำหรับผู้ซื้อที่สามารถให้การรับประกันได้มายัง ธสน.
5. ธสน. ดำเนินการอนุมัติกรมธรรม์ และวงเงินผู้ซื้อ โดยจะแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ส่งออกทราบ
6. ผู้เอาประกันสามารถยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 3935-3942