สินเชื่อ Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2 (Transformation Loan)

สินเชื่อระยะยาว เพื่อช่วยเหลือ SMEs ในกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve โดยให้รวมถึงธุรกิจที่เป็น Supply Chain และธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve ที่ต้องการต่อเติม เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร อาคาร โรงงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ
สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย (ไม่รวมวงเงิน F/X) รวมทุกสถาบันการเงิน
4% ต่อปี
• สำหรับกรณีสำหรับกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถใช้แหล่งเงินตามโครงการดอกเบี้ยต่ำของ ธ.ออมสิน ได้
ปีที่ 1 – 7 =  Prime Rate-1.25% ต่อปี
ฟรี! ค่าธรรมเนียม Front-end Fee ทุกโครงการ
(ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ)

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
  • พิจารณาตามความเหมาะสม
  • กรณีขอสินเชื่อ Loan เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการอย่างเดียว
1. ใช้หนังสือค้ำประกัน บสย. ค้ำประกันในสัดส่วน 100%
หรืิอ
2. หลักประกันขั้นต่ำ 25.00%
 
หมายเหตุ : หลักประกัน ได้แก่ เงินฝาก ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น
  1. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินตามภาระผูกพันทุกประเภท ไม่เกิน 100 ล้านบาท/ราย ณ วันยื่นคำขอกู้ (ไม่รวมกิจการในกลุ่ม)
  2. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นเกิน 50% ในกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve โดยให้รวมถึงธุรกิจที่เป็น Supply Chain และธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve
  3. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ
• สามารถใช้เป็นเงินกู้เพื่อ ต่อเติมเปลี่ยนแปลง ขยายออก ทำให้ดีขึ้นซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ดังนี้
- เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
- อาคารถาวรเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของเครื่องจักร ไม่รวมที่ดิน และอาคารเพื่อการอยู่อาศัย
- ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น รถเครน รถโม่ปูน เรือขุดเจาะ เป็นต้น
• สามารถขอวงเงินกู้หมุนเวียนได้โดยต้องมีวงเงินกู้ระยะยาวเพื่อซื้อเครื่องจักร หรือซื้อทรัพย์สินร่วมด้วย
• ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี (รวม Grace Period สูงสุด 1 ปี)
• เงื่อนไขอื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะสม
  • ยื่นขอสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563
  • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410