สินเชื่อ SMEs เพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม (SMEs R&D and Innovation Credit)

  • สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยทำการวิจัยพัฒนา (Research and Development : R&D) สินค้าและบริการ รวมทั้งสร้างนวัตกรรม (Innovation) ของตนเอง เพื่อต่อยอดธุรกิจและเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยเป็นบริการภายใต้ความร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ทุกประเภท
  • สินเชื่อระยะยาว ระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี
  • วงเงินและหลักประกันพิจารณาตามความเหมาะสม
  • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีศักยภาพ ธุรกิจมีโอกาสเติบโต
  • เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ลบ.
  • เป็นโครงการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่ได้รับการกลั่นกรองจาก สวทช.
  • ไม่เป็นผู้ได้รับทุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกัน

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2410-2415, 2802