โครงการสินเชื่อ Solar Orchestra ระยะที่ 3

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ Solar Rooftop, Solar Farm และ Solar Floating สำหรับใช้ภายในกิจการ รวมถึงเงินลงทุนสำหรับปรับปรุงหลังคาก่อนการติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมได้สิทธิการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตตลอด 7 ปี
 • บจก.ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม
 • บจก.นีโอ คลีน เอนเนอร์ยี่
  ขั้นต่ำ สูงสุด
ปีที่ 1 - 2 Prime Rate – 2.00% Prime Rate – 1.00%
ปีที่ 3 – 4 Prime Rate – 1.00% Prime Rate – 0.50%
ปีที่ 5 – 7 Prime Rate Prime Rate
 
 
 
 
 
 
 • ค่าธรรมเนียมดำเนินการจัดการให้กู้ Front-end Fee 0.50% ของวงเงินอนุมัติ
 • ค่าธรรมเนียม Prepayment Fee : 2.00% ของยอดที่ชำระคืนก่อนกำหนด หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
 • สามารถเบิกกู้ได้ 100% ของเงินลงทุน (รวม VAT) โดยพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้เป็นหลัก
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี
สูงสุด 100 ล้านบาท ต่อโครงการ
 • จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโครงการ
 • โอนสิทธิการรับเงินแบบมีเงื่อนไขภายใต้สัญญาของโครงการ
 • ธสน. เป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ
 • บุคคล/นิติบุคคล ค้ำประกัน ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่ ธสน. กำหนด
 • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2566
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2410-2415, 2802