โครงการสินเชื่อ Solar Orchestra

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) สำหรับใช้ภายในกิจการ พร้อมได้สิทธิการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต (ระยะที่ 1)
ปีที่ 1 - 2 : 2.75%   
ปีที่ 3 – 4 : Prime Rate – 1.875%
ปีที่ 5 – 7 : Prime Rate – 1.00%
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
สามารถขออนุมัติวงเงินได้ 100% ของเงินลงทุน สูงสุดไม่เกิน 28.94 ล้านบาทต่อ Megawatt
ทั้งนี้ ให้พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้เป็นหลัก
• จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโครงการ
• โอนสิทธิการรับเงินแบบมีเงื่อนไขภายใต้สัญญา EPC / O&M / Carbon Credit 
• ธสน. เป็นผู้รับผลประโยชน์ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ
• บุคคล/นิติบุคคล ค้ำประกัน ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
1. เป็นผู้ประกอบการไทยที่ดำเนินธุรกิจ มาไม่น้อยกว่า 8 ปี
2. ผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง มีกำไรสุทธิติดต่อกัน 2 ปี
3. มีภาระหนี้สินไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่ ธสน. กำหนด
4. ไม่ได้อยู่ในธุรกิจเสื้อผ้า, สิ่งทอ และอัญมณี
5. มีการตรวจสอบเครดิตบูโร
• ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี (ไม่มี Grace Period)
• สามารถเบิกกู้ได้ 100% ของเงินลงทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (รวม VAT) เพื่อชำระค่าก่อสร้างโดยตรงไปที่ CHPP โดยเงินลงทุนสูงสุดไม่เกิน 28.94 ล้านบาทต่อ MW แต่ทั้งนี้ ให้พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้เป็นหลัก
• GPSC/CHPP ได้รับสิทธิในคาร์บอนเครดิต ไม่น้อยกว่า 20% ส่วนคาร์บอนเครดิตที่เหลือ GPSC/CHPP ได้ First Right to Match ในการรับซื้อ 
ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee)
• ค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด (Prepayment Fee) ในอัตรา 2.00% ของยอดคงค้าง
• ค่าธรรมเนียมยกเลิกวงเงิน (Cancellation Fee) ในอัตรา 1.00% ของวงเงินส่วนที่ไม่ได้เบิกใช้ ยกเว้นเงินลงทุนจริงต่ำกว่าประมาณการ 
ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2565

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2410-2415, 2802