สินเชื่อ EXIM BIZ Transformation Loan

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ก่อสร้างอาคารโรงงาน หรือมีการลงทุนใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ปรับตัวหลังจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และเพื่อรองรับ New/Next Normal
ปีที่ 1-2  : 2.00%
ปีที่ 3-5  : Prime -2.00%
ปีที่ 6-7  : Prime Rate
 
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 17 เมษายน 2566 เท่ากับ 6.25% ต่อปี
สูงสุด 100 ล้านบาท ต่อราย
สำหรับผู้ประกอบการทั่วไป (กรณี Size L)
 • หลักประกันขั้นต่ำ 30% เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
 • หลักประกันขั้นต่ำ 40% และบุคคล / นิติบุคคลค้ำประกัน และ/หรือ สามารถใช้ บสย. ร่วมค้ำประกันได้
 
*ในกรณีที่มีหลักประกันเป็นอุปกรณ์ เครื่องจักร ทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับอุตสาหกรรม Digital และ Smart Electronics รวมถึง Soft ware อุปกรณ์ IT ที่ไม่สามารถจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เป็นต้น สามารถใช้หลักประกันเป็น บสย. ค้ำประกัน และบุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน โดยขออนุมัติวงเงินได้สูงสุด 15 ล้านบาท
ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
 • วงเงินกู้ระยะยาวผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี รวมระยะเวลาปลอดเงินต้นสูงสุด 1 ปี (Grace Period)
 • เบิกกู้ได้สูงสุด 90% ของมูลค่าเครื่องจักร รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • ทั้งนี้ กรณีผู้ประกอบการมีโครงการลงทุนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น Solar Rooftop บ่อบำบัด เป็นต้น สามารถเบิกกู้ได้สูงสุด 100% ของมูลค่าเครื่องจักรรวม VAT
 • สามารถขอวงเงิน L/C, T/R สำหรับนำเข้าเครื่องจักรได้ โดยมีระยะเวลาการทำ T/R และอัตราดอกเบี้ยพิจารณาตามความเหมาะสม
 • แถมวงเงิน Forward Contract เพิ่มได้สูงสุด 1.5 เท่า ของวงเงินสินเชื่อ
 • Front-end Fee คิดในอัตรา 0.50% ของวงเงินอนุมัติ
 • Prepayment Fee คิดในอัตรา 2.00% ของยอดคงค้าง
 • ทั้งนี้ สำหรับค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อาทิ Cancellation Fee, Commitment Fee ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ
 • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2566
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2410-2415, 2802