EXIM sMart Msurance

เป็นการให้บริการประกันการส่งออกสำหรับผู้ที่มีมูลค่าการส่งออกที่มากกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
 1. สำหรับผู้ส่งออกที่มีมูลค่าการส่งออกที่มากกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี
 2. คุ้มครองสำหรับเงื่อนไขการชำระเงินแบบ D/P, D/A และ O/A เท่านั้น โดยครอบคลุมผู้ซื้อมากกว่า 138 ประเทศทั่วโลก (พิจารณาตามเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละประเทศ)
 3. รับประกันสินค้าทุกประเภท ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 4. ระยะเวลาการชำระเงินไม่เกิน 120 วันนับจากวันส่งออก
 5. ความคุ้มครองมีผลทันทีที่ชำระค่าเบี้ยประกัน
ความเสี่ยงทางการค้า
 • ผู้ซื้อล้มละลาย
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า
ยกเว้น
กรณีส่งออกสินค้าเน่าเสียง่าย : ไม่คุ้มครองกรณีผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า

ความเสี่ยงทางการเมือง

 • การควบคุมการโอนเงินมายังประเทศไทย
 • การห้ามนำเข้าสินค้าหรือยกเลิกสิทธิที่ผู้ซื้อได้รับในการนำเข้า
 • เกิดสงคราม จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหาร

หมายเหตุ : ยกเว้น สงครามนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี และสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป (สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)

อัตราความคุ้มครอง
 • ความเสี่ยงทางการค้า 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ความเสี่ยงทางการเมือง 90% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น

วงเงินรับประกันสูงสุด

ขึ้นอยู่กับมูลค่าทำประกัน ดังนี้

มูลค่าที่คาดว่าจะเอาประกัน
(ล้านบาท)
วงเงินรับประกันสูงสุด (ล้านบาท)
อุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมจิวเวลรี่
มากกว่า 100 แต่ไม่เกิน 200 40.0 20.0
มากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 300 60.0 30.0
มากกว่า 300 แต่ไม่เกิน 500 80.0 50.0


ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ
 • 2,000 บาท/ราย/ปี
***Promotion ในปี 2563
1. ลดค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อจาก 2,000 บาท เหลือ 1,000 บาท ให้แก่ลูกค้าที่ยื่นขอรับบริการและได้รับอนุมัติ กรมธรรม์ตลอดปี 2563
2. ให้สิทธิพิเศษเพิ่มสำหรับลูกค้าที่ยื่นขอรับบริการและได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ภายใน 30 มิ.ย. 63 “ฟรีค่าวิเคราะห์ ข้อมูลผู้ซื้อจำนวน 5 รายแรกของกรมธรรม์” 

อัตราค่าเบี้ยประกัน

ขึ้นอยู่กับมูลค่าทำประกัน ดังนี้

มูลค่าทำประกัน อัตราเบี้ยประกัน
 • มากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
เริ่มต้น 0.35%
 • มากกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท
เริ่มต้น 0.28%
 • มากกว่า 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
เริ่มต้น 0.23%

ผู้เอาประกันสามารถเลือกแบ่งชำระล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส/ราย 6 เดือน หรือรายปีได้


มูลค่าทำประกัน **เงื่อนไขพิเศษ
No Claim Bonus
 • มากกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท
5%
 • มากกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท
10%
 • มากกว่า 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
10%

หมายเหตุ :    ** สำหรับผู้เอาประกันที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
                      1. ธสน. ไม่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันในปีกรมธรรม์
                      2. ผู้เอาประกันจะต้องต่ออายุกรมธรรม์กับ ธสน. และปฏิบัติตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ความเสี่ยงทางการค้า
 • ผู้ซื้อล้มละลาย : ทันที เมื่อมีหลักฐานแน่ชัด
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า : ภายใน 120 วันนับจากวันยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า : ภายใน 30 วัน หลังจากขายสินค้าทอดตลาดได้
ความเสี่ยงทางการเมือง
 • ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
 1. ผู้ส่งออกติดต่อขอรับบริการประกันการส่งออก
 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำขอรับบริการประกันการส่งออก ใบคำขออนุมัติวงเงินผู้ซื้อ และจัดเตรียมเอกสาร ประกอบคำขอรับบริการฯ
 3. ยื่นแบบฟอร์มฯ และเอกสารประกอบคำขอรับบริการฯ พร้อมกับชำระค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อมายัง ธสน.
 4. ธสน. ดำเนินการอนุมัติกรมธรรม์ และวงเงินผู้ซื้อ โดยจะแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้ส่งออกทราบ
 5. ผู้เอาประกันชำระค่าเบี้ยประกันตามเกณฑ์ที่กำหนด
 6. ผู้เอาประกันแจ้งการส่งออกเป็นรายเดือน
 7. ผู้เอาประกันติดตามการชำระเงินของผู้ซื้ออย่างใกล้ชิด และหากผู้ซื้อยังไม่มีการชำระเงินตามกำหนด ให้จัดทำรายงานแจ้งผลการชำระเงินล่าช้า (Overdue Report) และส่งมายัง ธสน. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 8. ผู้เอาประกันสามารถยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
ฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 3935-3942