บริการประกันการส่งออก EXIM for Small Biz

เป็นบริการประกันการส่งออกที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชาระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการขนาด Micro และ Small Business 
 1. สำหรับผู้ส่งออกขนาด Micro และ Small Business (ตามนิยาม สสว.)
 2. ผู้ส่งออกต้อเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และยังไม่มีกรมธรรม์ประกันการส่งออกกับ ธสน.
 3. คุ้มครองสำหรับเงื่อนไขการชำระเงินแบบ D/P, D/A และ O/A เท่านั้น โดยครอบคลุมผู้ซื้อมากถึง 133 ประเทศทั่วโลก (พิจารณาตามเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละประเทศ)
 4. รับประกันสินค้าทุกประเภท ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ยกเว้นสิ่งมีชีวิต) และมีการส่งออกจากประเทศไทย
 5. ระยะเวลาการชำระเงินไม่เกิน 180 วันนับจากวันส่งออก
 6. ความคุ้มครองมีผลทันทีที่ชำระค่าเบี้ยประกัน
ความเสี่ยงทางการค้า
 • ผู้ซื้อล้มละลาย
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า

ความเสี่ยงทางการเมือง

 • การควบคุมการโอนเงินมายังประเทศไทย
 • การห้ามนำเข้าสินค้าหรือยกเลิกสิทธิที่ผู้ซื้อได้รับในการนำเข้า
 • เกิดสงคราม จลาจล ปฏิวัติ รัฐประหาร

หมายเหตุ : ยกเว้น สงครามนิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี และสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป (สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)

อัตราความคุ้มครอง
 • ความเสี่ยงทางการค้า 80% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ความเสี่ยงทางการเมือง 80% ของความเสียหายที่เกิดขึ้น
วงเงินรับประกันสูงสุด

วงเงินรับประกันสูงสุด 2,000,000 บาท ต่อกรมธรรม์

หมายเหตุ : ธสน. จะให้การรับประกันผู้ซื้อสูงสุด 10 รายต่อกรมธรรม์ รวมถึงกาหนดวงเงินรับประกันสูงสุดสาหรับกลุ่มผู้เอาประกันเท่ากับ 3,000,000 บาท
ค่าเบี้ยประกัน

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการชำระเงิน และมูลค่าทำประกัน ดังนี้
 
เงื่อนไขเทอมการชำระเงิน วงเงินผู้ซื้อต่อราย
(บาท)
ค่าเบี้ยประกันผู้ซื้อต่อราย (บาท)
สำหรับการค้าขายภายใต้เทอมการชำระเงินแบบ Non L/C
90 วัน
100,000 600
200,000 1,200
300,000 1,800
400,000 2,400
500,000 3,000
     
สำหรับการค้าขายภายใต้เทอมการชำระเงินแบบ Non L/C
180 วัน
100,000 1,000
200,000 2,000
300,000 3,000
400,000 4,000
500,000 5,000
 
 
ความเสี่ยงทางการค้า
 • ผู้ซื้อล้มละลาย : ทันที เมื่อมีหลักฐานแน่ชัด
 • ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า : ภายใน 120 วันนับจากวันยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
ความเสี่ยงทางการเมือง
 • ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทน
 1. ผู้ส่งออกติดต่อขอรับบริการประกันการส่งออก
 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำขอรับบริการประกันการส่งออก ใบคำขออนุมัติวงเงินผู้ซื้อ และจัดเตรียมเอกสาร ประกอบคำขอรับบริการฯ
 3. ยื่นแบบฟอร์มฯ และเอกสารประกอบคำขอรับบริการฯ ธสน. จะพิจารณาว่าผู้ซื้อสามารถให้การรับประกันได้หรือไม่ โดยเงื่อนไขในการรับประกันผู้ซื้อ เป็นดังนี้
  - เป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนบริษัท
  - ไม่เคยมีประวัติเสียหายหรือข้อมูลเชิงลบในฐานข้อมูลของ ธสน.
  ทั้งนี้ ธสน. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้การรับประกันผู้ซื้อแต่ละราย
 4. ชำระค่าเบี้ยประกันตามวงเงินรับประกันผู้ซื้อ และเงื่อนไขเทอมการชำระเงินที่ผู้ส่งออกเลือก หลังจากที่ ธสน. พิจารณาแล้วว่าผู้ซื้อสามารถให้การรับประกันได้
 5. ธสน. ดำเนินการอนุมัติกรมธรรม์ และวงเงินผู้ซื้อ 
 6. ผู้เอาประกันติดตามการชำระเงินของผู้ซื้ออย่างใกล้ชิด และหากผู้ซื้อยังไม่มีการชำระเงินตามกำหนด ให้จัดทำรายงานแจ้งผลการชำระเงินล่าช้า (Overdue Report) และส่งมายัง ธสน. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 7. ผู้เอาประกันสามารถยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่