สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน (EXIM Loan for Employment Credit)

สินเชื่อระยะยาว เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพที่จะเพิ่มค่าจ้างให้แก่แรงงาน และมีการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง

สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 1 
(EXIM Loan for Employment Credit Serie 1)
สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 2 
(EXIM Loan for Employment Credit Serie 2)
กรณีที่เป็นการกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 3%
กรณีที่เป็นการกู้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5%
 • ปีที่ 1-3 : อัตราดอกเบี้ย 3%
 • ปีที่ 4-7 : อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด Prime Rate -1.25% ต่อปี

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 29 ส.ค. 62 เท่ากับ 6.125% ต่อปี


สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 1 
(EXIM Loan for Employment Credit Serie 1)
สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 2 
(EXIM Loan for Employment Credit Serie 2)
ไม่มี Front-end Fee คิดในอัตรา 1.00%
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย
 • หนังสือค้ำประกัน บสย. และบุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน หรือ
 • หลักประกัน และบุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน
 • เป็นผู้ประกอบการของสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมแล้ว
 • เป็นผู้ประกอบการที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • ผู้ประกอบการต้องรักษาจำนวนผู้ประกันตนไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนผู้ประกันตน ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญากับ ธสน. อย่างน้อย 3 ปี

สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 1 
(EXIM Loan for Employment Credit Serie 1)
สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 2 
(EXIM Loan for Employment Credit Serie 2)
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี
 • ให้ใช้หนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการของสำนักงานประกันสังคม ที่ยังไม่หมดอายุ มาประกอบการเบิกกู้
 • เงื่อนไขอื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะสม
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี
 • ให้ใช้หนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการของสำนักงานประกันสังคม ที่ยังไม่หมดอายุ มาประกอบการเบิกกู้
 • เงื่อนไขอื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะสม

สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 1 
(EXIM Loan for Employment Credit Serie 1)
สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 2 
(EXIM Loan for Employment Credit Serie 2)
1 ตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2562 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่