สินเชื่อเอ็กซิมเชื่อม SMEs ไทยสู่ CLMV (EXIM CLMV SMEs Credit)

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก ไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก-นำเข้า
 • Prime Rate -1.75% ต่อปี ตลอดอายุโครงการ
 • พิเศษ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีกรมธรรม์ประกันการส่งออกกับ EXIM BANK ลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% ต่อปี ตลอดอายุโครงการ
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 29 ส.ค. 62 เท่ากับ 6.125% ต่อปี
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย
 • หนังสือค้ำประกัน บสย. และบุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน
 • หลักประกันขั้นต่ำ 30% และบุคคล/นิติบุคคลค้ำประกัน
 • เป็นนิติบุคคลไทย
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • มีงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี และส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
 • ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 120 วัน
 • ต้องมีคำสั่งซื้อของผู้ซื้อในกลุ่มประเทศ CLMV มาประกอบการเบิกกู้เท่านั้น

กรณีมีกรมธรรม์ประกันการส่งออก

 • มูลค่าการรับซื้อตั๋วส่งออกไม่เกิน 85% ของมูลค่าตั๋วส่งออก
 • อนุมัติวงเงินได้ไม่เกินวงเงินรับประกันสูงสุด (ML) ที่ผู้ประกอบการได้รับอนุมัติกรมธรรม์
 • ให้เบิกกู้ (Pre+Post) ตามเอกสารแสดงรายชื่อผู้ซื้อที่ผ่านการรับประกัน สำหรับสินเชื่อเอ็มซิม CLMV
 • เงื่อนไขอื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะสม
 • ระยะเวลาอนุมัติ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
 • ระยะเวลาโครงการ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564

บริการ

สมัครใช้บริการ

สมัคร

อัตราดอกเบี้้ย

แสดง

ค่าธรรมเนียม

แสดง

ดาวน์โหลดไฟล์
แบบฟอร์มการใช้บริการ

ดาวน์โหลด

ติดต่อขอรับบริการได้ที่