สินเชื่อส่งออกเพิ่มสุข (EXIM Happier Credit)

เป็นสินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก (Start-up) หรือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ลงทะเบียนบัญชีเล่มเดียว หรือใช้บัญชีเล่มเดียว

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
5.50% ต่อปี Prime Rate – 0.50% ต่อปี Prime Rate ต่อปี

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
 • ลูกค้าใหม่ : วงเงินสินเชื่อสูงสุด 700,000 บาท ต่อราย
 • พิเศษ ลูกค้าเดิมที่มีวงเงิน EXIM Happy Credit : ขอวงเงินเพิ่มสูงสุดได้ 1 ล้านบาท (รวมวงเงินเดิม)
 • แถมวงเงิน Forward Contract
 • อนุมัติภายใน 7 วันทำการ
 • ใช้บุคคลค้ำประกัน
 • เป็นนิติบุคคลไทย
 • ปัจจุบันไม่มีวงเงินสินเชื่ออื่นกับ ธสน. นอกจากวงเงิน EXIM Happy Credit
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
 • ไม่เคยเป็น NPLs กับสถาบันการเงิน หากเคยเป็น NPL ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้วและผ่อนชำระเป็นปกติ
 • ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 180 วัน

สิทธิประโยชน์

รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี ในปีแรกสำหรับ

 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมอบรมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) และ Post สินค้าขายใน E-Commerce ตามที่ EXIM BANK กำหนด

หรือ

 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมงานและลงทะเบียนในงานกิจกรรมต่างๆ ของ EXIM BANK

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม 0.25% ต่อปี ในปีแรกสำหรับ
 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการของกรมสรรพากร
 • ระยะเวลาโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มีนาคม 2564

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410