สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อโซนพิเศษ (EXIM Special Zone Credit)

สินเชื่อระยะยาวเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร โรงงาน ขยายกำลังการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในพื้นที่โซนพิเศษ

สินเชื่อระยะยาว

  ECC Other Special Zone
ปีที่ 1 - 3 Prime Rate –2.00% ต่อปี Prime Rate –1.75% ต่อปี
ปีที่ 4 - 8 Prime Rate –1.50% ต่อปี Prime Rate –1.50% ต่อปี
ปีที่ 9 - 15 Prime Rate –1.00% ต่อปี Prime Rate –1.00% ต่อปี


สินเชื่อหมุนเวียน

  ECC Other Special Zone
THB สูงสุดไม่เกิน
Prime Rate –1.75% ต่อปี
สูงสุดไม่เกิน
Prime Rate –1.50% ต่อปี
USD LIBOR +2.75% LIBOR +3.00%

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เท่ากับ 5.75% ต่อปี

 • พิจารณาตามความเหมาะสม
 • พิจารณาตามความเหมาะสม
 • เป็นนิติบุคคลไทย
 • ไม่เป็น NPLs กับสถาบันการเงินใด หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้ว และผ่อนชำระเป็นปกติ ไม่น้อยกว่า 12 งวดติดต่อกัน
 • เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ ดังนี้
  • พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง
  • โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประกาศโดยมติคณะรัฐมนตรี
  • จังหวัดชายแดน
  • นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม ทั้งของหน่วยงานรัฐ และเอกชน
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี
 • สามารถเบิกกู้วงเงินหมุนเวียนได้ไม่เกิน 1.50 เท่า ของวงเงินกู้ระยะยาวที่ได้รับอนุมัติ และระยะเวลาการเบิกกู้ไม่เกินวงเงินกู้ระยะยาวที่ได้รับอนุมัติ

พิเศษ สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีวงเงินกับ ธสน. สามารถขออนุมัติวงเงินหมุนเวียนเพิ่มได้ โดยไม่ต้องขอวงเงินกู้ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย

ลูกค้าปัจจุบันที่ขอเฉพาะวงเงินหมุนเวียน ปีที่ 1-2 : สูงสุดไม่เกิน
Prime Rate –1 .50 ต่อปี
ปีที่ 1-2 :
LIBOR +3.00%
 • ระยะเวลาโครงการ 1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2563

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410