สินเชื่อรับซื้อตั๋วเพื่อธุรกิจขนาดกลาง (EXIM Nego for M Credit)

สินเชื่อหมุนเวียนหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในธุรกิจส่งออก

  ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 เป็นต้นไป
THB

ขั้นต่ำ Prime Rate - 2.00%

สูงสุด Prime Rate – 0.50%

ขั้นต่ำ Prime Rate - 1.50%

สูงสุด Prime Rate

ตามมาตรฐานธนาคาร

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
                     - อัตรารับซื้อลดแต่ละรายขึ้นกับการพิจารณาของธนาคาร
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 15 ล้านบาทต่อราย
(วงเงิน Forward Contract สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ)
  • หนังสือค้ำประกัน บสย. และบุคคลค้ำประกัน หรือ
  • หลักประกันขั้นต่ำ 30% และบุคคลค้ำประกัน
  • เป็นนิติบุคคลไทย
  • เป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการขาย ตั้งแต่ 50 ล้านบาท ถึง 500 ล้านบาท
  • ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
  • ไม่เคยเป็น NPLs กับสถาบันการเงิน หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้ว และผ่อนชำระเป็นปกติ ไม่น้อยกว่า 12 งวดติดต่อกัน
  • ใช้วงเงินสกุลบาทเท่านั้น
  • บริการรับซื้อตั๋วส่งออก ที่มีเทอมการชำระเงินสูงสุด 180 วัน
  • ระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อภายใน 31 สิงหาคม 2563

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410