บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อโซนพิเศษ (EXIM Special Zone Credit)

ลักษณะผลิตภัณฑ์/บริการ
สินเชื่อระยะยาวเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร โรงงาน ขยายกำลังการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในพื้นที่โซนพิเศษ
อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
สินเชื่อระยะยาว
  ECC Other Special Zone
ปีที่ 1-3 Prime Rate –2.00% ต่อปี Prime Rate –1.75% ต่อปี
ปีที่ 4-8 Prime Rate –1.50% ต่อปี Prime Rate –1.50% ต่อปี
ปีที่ 9-15 Prime Rate –1.00% ต่อปี Prime Rate –1.00% ต่อปี
สินเชื่อหมุนเวียน
  ECC Other Special Zone
THB สูงสุดไม่เกิน
Prime Rate –1.75% ต่อปี
สูงสุดไม่เกิน
Prime Rate –1.50% ต่อปี
USD LIBOR +2.75% LIBOR +3.00%
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 เท่ากับ 6.25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
พิจารณาตามความเหมาะสม
หลักประกัน
พิจารณาตามความเหมาะสม
คุณสมบัติผู้กู้
เป็นนิติบุคคลไทย
ไม่เป็น NPLs กับสถาบันการเงินใด หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้ว และผ่อนชำระเป็นปกติ ไม่น้อยกว่า 12 งวดติดต่อกัน
เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ ดังนี้
1. พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง
2. โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประกาศโดยมติคณะรัฐมนตรี
3. จังหวัดชายแดน
4. นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม ทั้งของหน่วยงานรัฐ และเอกชน
เงื่อนไข
- ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี
- สามารถเบิกกู้วงเงินหมุนเวียนได้ไม่เกิน 1.50 เท่า ของวงเงินกู้ระยะยาวที่ได้รับอนุมัติ และระยะเวลาการเบิกกู้ไม่เกินวงเงินกู้ระยะยาวที่ได้รับอนุมัติ
- พิเศษ สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีวงเงินกับ ธสน. สามารถขออนุมัติวงเงินหมุนเวียนเพิ่มได้ โดยไม่ต้องขอวงเงินกู้ระยะยาว
อัตราดอกเบี้ย
ลูกค้าปัจจุบันที่ขอเฉพาะ
วงเงินหมุนเวียน
ปีที่ 1-2 : สูงสุดไม่เกิน
Prime Rate –1 .50 ต่อปี
ปีที่ 1-2 :
LIBOR +3.00%
- เงื่อนไขอื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะสม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลาโครงการ 1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2563
ติดต่อขอรับบริการได้ที่