บริการ

โปรโมชั่นพิเศษ

สินเชื่อ Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือ SMEs ในกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve ที่ต้องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ
จุดเด่นบริการ
ระยะเวลาเงินกู้สูงสุด 7 ปี (ระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 1 ปี)
รูปแบบบริการ
สินเชื่อระยะยาว พร้อมสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการลงทุนในจำนวนสูงสุดอีกไม่เกิน 1.0 เท่าของวงเงินกู้ระยะยาว
วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท/ราย
ระยะเวลาโครงการ
วันนี้ – 18 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว
วัปีที่ 1-7 4.0% ต่อปี*
คุณสมบัติผู้กู้
ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยได้รับอนุมัติและใช้วงเงินสินเชื่อโครงการ Soft loan ระยะที่ 1และ ระยะที่ 2, Soft loan ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปี 2559 และ 2560 ของ ธ.ออมสิน

เงื่อนไขการขอรับบริการ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินตามภาระผูกพันทุกประเภท ไม่เกิน 100 ล้านบาท/ราย ณ วันยื่นคำขอกู้
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดต่อขอรับบริการได้ที่
สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อโซนพิเศษ (EXIM Special Zone Credit)

ลักษณะผลิตภัณฑ์/บริการ
สินเชื่อระยะยาวเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร โรงงาน ขยายกำลังการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในพื้นที่โซนพิเศษ
อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม
สินเชื่อระยะยาว
  ECC Other Special Zone
ปีที่ 1-3 Prime Rate –2.00% ต่อปี Prime Rate –1.75% ต่อปี
ปีที่ 4-8 Prime Rate –1.50% ต่อปี Prime Rate –1.50% ต่อปี
ปีที่ 9-15 Prime Rate –1.00% ต่อปี Prime Rate –1.00% ต่อปี
สินเชื่อหมุนเวียน
  ECC Other Special Zone
THB สูงสุดไม่เกิน
Prime Rate –1.75% ต่อปี
สูงสุดไม่เกิน
Prime Rate –1.50% ต่อปี
USD LIBOR +2.75% LIBOR +3.00%
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 31 มี.ค. 62 เท่ากับ 6.25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
พิจารณาตามความเหมาะสม
หลักประกัน
พิจารณาตามความเหมาะสม
คุณสมบัติผู้กู้
เป็นนิติบุคคลไทย
ไม่เป็น NPLs กับสถาบันการเงินใด หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้ว และผ่อนชำระเป็นปกติ ไม่น้อยกว่า 12 งวดติดต่อกัน
เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ ดังนี้
1. พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง
2. โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประกาศโดยมติคณะรัฐมนตรี
3. จังหวัดชายแดน
4. นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม ทั้งของหน่วยงานรัฐ และเอกชน
เงื่อนไข
- ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 15 ปี
- สามารถเบิกกู้วงเงินหมุนเวียนได้ไม่เกิน 1.50 เท่า ของวงเงินกู้ระยะยาวที่ได้รับอนุมัติ และระยะเวลาการเบิกกู้ไม่เกินวงเงินกู้ระยะยาวที่ได้รับอนุมัติ
- พิเศษ สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีวงเงินกับ ธสน. สามารถขออนุมัติวงเงินหมุนเวียนเพิ่มได้ โดยไม่ต้องขอวงเงินกู้ระยะยาว
อัตราดอกเบี้ย
ลูกค้าปัจจุบันที่ขอเฉพาะ
วงเงินหมุนเวียน
ปีที่ 1-2 : สูงสุดไม่เกิน
Prime Rate –1 .50 ต่อปี
ปีที่ 1-2 :
LIBOR +3.00%
- เงื่อนไขอื่นๆ พิจารณาตามความเหมาะสม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ระยะเวลาโครงการ 1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2563
ติดต่อขอรับบริการได้ที่