ห้องข่าว

EXIM E-NEWS
EXIM E-NEWS
ชื่อ-นามสกุล        
อาชีพ   
ตำแหน่ง   
หน่วยงาน / บริษัท   
  มีความประสงค์จะสมัคร EXIM E-NEWS โดยขอให้จัดส่งมาที่ Email Address ด้านล่างนี้  
อีเมล       
ทราบข่าวการขอรับ
EXIM E-NEWS จากแหล่งใด 
 
      
    
    
    
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
กับหน่วยงานที่สามหรือธุรกิจที่ประสงค์จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง
เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลตามที่ถูกบังคับโดยกฎหมาย
   
 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์