ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2562
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งบูทธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2019 ด้วยวิธีคัดเลือก 18 มกราคม 2562 
  ประกาศราคากลาง การจัดซื้อแบบทดสอบออนไลน์เพื่อใช้สำหรับคัดเลือกพนักงาน ด้วยวิธีคัดเลือก 18 มกราคม 2562 
  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างผู้ให้บริการและสิทธิ (Subscription) การใช้โปรแกรม Trend Micro Antivirus 18 มกราคม 2562 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผู้ออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มกราคม 2562 
  ประกาศข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ประจำเดือนธันวาคม 2561 17 มกราคม 2562 
  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างผู้ให้บริการระบบข้อมูลนิติบุคคลผ่านซอฟต์แวร์ ENLITE ออนไลน์ ด้วยวิธีพิเศษ 17 มกราคม 2562 
  ราคากลาง งานจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ Desktop Management System (Starcat) 16 มกราคม 2562 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 มกราคม 2562 
  การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดงานพิธีเปิดสำนังานผู้แทน ธสน. ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 14 มกราคม 2562 
  ประกาศราคากลาง การเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำการสาขาแหลมฉบัง 14 มกราคม 2562 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดงานครบรอบ 25 ปี ธสน. เพื่อส่งเสริมการขยายฐานลูกค้าและการจดจำภารกิจ ธสน. 11 มกราคม 2562 
  ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบ Credit Rating (CRS) 11 มกราคม 2562 
  ราคากลางการจัดจ้างผู้ให้บริการระบบข้อมูลนิติบุคคลผ่านซอฟต์แวร์ ENLITE ออนไลน์ ด้วยวิธีพิเศษ 11 มกราคม 2562 
  ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้ให้บริการและสิทธิ (Subscription) การใช้โปรแกรม Trend Micro Antivirus 10 มกราคม 2562 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9 มกราคม 2562 
  ประกาศราคากลาง การจ้างผู้ให้บริการทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานโครงการ Management Trainee ปี 2562 9 มกราคม 2562 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8 มกราคม 2562 
  การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 มกราคม 2562 
  ประกาศราคากลาง การจัดจ้างผู้ให้บริการจัดงานครบรอบ 25 ปี ธสน. เพื่อส่งเสริมการขยายฐานลูกค้าและการจดจำภารกิจ ธสน. ด้วยวิธีคัดเลือก 3 มกราคม 2562 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องแลกบัตรสำหรับผู้มาติดต่อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธันวาคม 2561 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat