ประกาศ

ประกาศ
 ปี 2561
  ราคากลาง_การจัดหาผู้ให้บริการดูแลทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ราย บริษัท เอส.ดับเบิ้ลยู.มัลติเทค สตาร์ช จำกัด จังหวัดอุทัยธนานี ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 - 8 สิงหาคม 2561 19 เมษายน 2561 
  จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Antivirus for VMWare) ด้วยวิธีคัดเลือก 19 เมษายน 2561 
  ประกาศข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 18 เมษายน 2561 
  การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 เมษายน 2561 
  ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 17 เมษายน 2561 
  รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร การจัดหาผู้ให้บริการออกแบบจำลองในการพัฒนาแบบจำลองการจัดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Rating Model) 12 เมษายน 2561 
  รายชื่อผู้รับเอกสาร การจัดหาผู้ให้บริการออกแบบจำลองในการพัฒนาแบบจำลองการจัดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Rating Model) 11 เมษายน 2561 
  ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินคดีแทนธนาคาร 5 เมษายน 2561 
  การจ้างสำนักงานทนายความดำเนินคดีแทนธนาคาร 4 เมษายน 2561 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน พนักงานเดินเอกสารภายในสำนักงาน และพนักงานประจำห้องพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 เมษายน 2561 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 3 เมษายน 2561 
  ราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการออกแบบจำลองในการพัฒนาแบบจำลองการจัดอันดับความเสี่ยง ด้านเครดิต (Credit Rating Model) โดยวิธีพิเศษ 2 เมษายน 2561 
  การจัดหาผู้ให้บริการออกแบบจำลองในการพัฒนาแบบจำลองการจัดอันดับความเสี่ยง ด้านเครดิต (Credit Rating Model) โดยวิธีพิเศษ 2 เมษายน 2561 
  ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการจัดหาผู้ให้บริการระบบ Internet Main Link 2 เมษายน 2561 
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 มีนาคม 2561 
  การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน สำหรับสายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2561 
  ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการระบบ Internet Main Link วิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2561 
  จ้างสำนักงานทนายความเพื่อดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้แทนธนาคาร 23 มีนาคม 2561 
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำเสื้อยืดติดตราสัญลักษณ์ของธนาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มีนาคม 2561 
  ราคากลาง_ขอบเขตงานผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Farm Zone) 21 มีนาคม 2561 

Remark All documents require Acrobat Reader. To download, please click Acrobat