อบรมสัมมนา

โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2