EXIM BANK เข้าร่วมงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2556  
   
            นายประสงค์ พูนธเนศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
และประธานกรรมการ EXIM BANK ถ่ายภาพร่วมกับนายวิรุณ เกตุประกอบ กรรมการธนาคาร และผู้บริหาร EXIM
BANK ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2556 จัดโดย สคร. ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
2556
 
  EXIM BANK ร่วมออกบูทในงาน “อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน”  
   
            นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
EXIM BANK ให้การต้อนรับนายบูรณ์ อินธิรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงย่างกุ้ง
ณ บูท EXIM BANK อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่
28 ตุลาคม 2556 โดย EXIM BANK เข้าร่วมออกบูทให้คำปรึกษาด้านบริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการไทยที่
สนใจดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุนในตลาดอาเซียน ตลอดงานสัมมนาและนิทรรศการ “อนาคตเศรษฐกิจไทย
ภายใต้ประชาคมอาเซียน” จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2556
 
  EXIM BANK ต้อนรับสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์  
   
            นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK และนายเขมทัศน์ สายเชื้อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
EXIM BANK ให้การต้อนรับนางกมลนาถ เตชะพุทธพงศ์ กรรมการสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ และนาย
สุรพงศ์ อู่อุดมยิ่ง ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ พร้อมด้วยสมาชิกของสมาคม ณ EXIM BANK
สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ในการบรรยายแนะนำบริการสินเชื่อและบริการประกันการส่งออก
ของ EXIM BANK ให้แก่สมาชิกของสมาคม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs
 
  EXIM BANK ร่วมออกบูทในงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 1  
   
            นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ให้การต้อนรับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 1 (Money Expo Udon Thani 2013) นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายสันติ
วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร และประธานการจัดงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 1 ด้านหน้าบูท EXIM BANK ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
 
  EXIM BANK ร่วมบริจาคเพื่อองค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิต่างๆ โอกาสครบรอบ 123 ปี
กรมบัญชีกลาง
 
   
            นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK มอบเงินบริจาคเพื่อองค์กรสาธารณกุศลและ
มูลนิธิต่างๆ ผ่านกรมบัญชีกลาง ให้แก่นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในโอกาสร่วม
ยินดีวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 123 ปี ณ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556
 
  EXIM BANK มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กป่วยระยะสุดท้าย โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 52
 
   
            นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK มอบเงินบริจาคในนาม EXIM BANK เพื่อ
ช่วยเหลือเด็กป่วยระยะสุดท้าย มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผ่านสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ให้แก่นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สศค. ในโอกาสร่วมยินดี
วันคล้ายวันสถาปนา สศค. ปีที่ 52 ณ สศค. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556
 
  EXIM BANK มอบเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์ โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ ปีที่ 11
 
   
            นางจอมสุดา ตันตริยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK มอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนโรงพยาบาล
สงฆ์ ผ่านสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ให้แก่นายสุวิชญ โรจนวานิช รองผู้อำนวยการ สบน. ในโอกาส
ร่วมยินดีวันคล้ายวันสถาปนา สบน. ปีที่ 11 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556
 
  EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดร
ชาดก 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติฯ
 
   
            นางอรุณศรี สรรพเพทย์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักบริหาร EXIM BANK และนางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัด
กระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ EXIM BANK ร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก
4 ภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ซึ่ง EXIM BANK ร่วมเป็นเจ้าภาพกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัดในการ
จัดแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดยานนาวา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
2556
 
  EXIM BANK ร่วมออกบูทในงานไทยแลนด์ สมาร์ทมันนี่ สัญจรอุบลราชธานี  
   
            นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีเปิดงานไทยแลนด์ สมาร์ทมันนี่ สัญจรอุบลราชธานี นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ ประธาน
เครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจและประธานจัดงานไทยแลนด์ สมาร์ทมันนี่ สัญจรอุบลราชธานี เยี่ยมชมบูท EXIM BANK ในงานไทยแลนด์ สมาร์ทมันนี่ สัญจรอุบลราชธานี โดยมีนางสาวภัทรินทร์ ธนณัฐพนธ์ ผู้จัดการสาขา
ขอนแก่น EXIM BANK ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556
 
  EXIM BANK จัดอบรมการค้าระหว่างประเทศให้แก่ SMEs  
   
   
            EXIM BANK จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “SMEs ไทย ส่งออกมั่นใจไปกับ EXIM” เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่
ผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับความเสี่ยงเบื้องต้นทางการค้าระหว่างประเทศ การจัดทำเอกสารส่งออก วิธีวิเคราะห์
คู่ค้าและประเทศคู่ค้า และ Workshop ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และพิจารณาคู่ค้า เพื่อประโยชน์ใน
การนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมอบรมจำนวน 61 ราย ณ EXIM BANK
สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556