สัมมนาเชิงปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเทคนิควิธีบริหารจัดการความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ และฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) พิจารณาคู่ค้าและประเทศคู่ค้า ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด
  • กรุงเทพฯ : สัมมนา “เพิ่มโอกาสผู้ส่งออกไทย ขยายตลาดมั่นใจกับ EXIM” วันที่ 19 ส.ค. 58 เวลา 9.00-16.30 น. ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ สอบถามโทร. 0 2617 2111 ต่อ 1733-9
  • หาดใหญ่ จ.สงขลา :สัมมนา “ส่งออกปลอดภัย SMEs ไทยมีภูมิ (สัญจร)” วันที่ 21 ส.ค. 58 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องแมกโนเลีย โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ผอ. อาวุโส ธปท. สำนักงานภาคใต้ สอบถามโทร. 0 7442 8722-6 ต่อ 117, 120, 123 หรือ 0 2617 2111 ต่อ 2008

ผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

รายงานสรุปแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน (12 กันยายน 2557-12 มีนาคม 2558) ตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรองนายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการค้ำประกันและการจำนอง

ตามที่ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการค้ำประกันและการจำนองฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 58 เป็นต้นไป ลูกค้า ธสน. ที่ประสงค์จะผ่อนเวลา/ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ต้องดำเนินการให้ผู้ค้ำประกันและผู้จำนองทรัพย์สินลงนามให้ความยินยอมฯ ตามแบบฟอร์มบันทึกความยินยอมของผู้ค้ำประกัน/ผู้จำนอง

EXIM BANK แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ

นายคนิสร์ สุคนธมาน ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการ EXIM BANK ได้มีมติแต่งตั้งนายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ขอความร่วมมือไม่ขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอความร่วมมือ ไม่ขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร เพื่อให้ธนบัตรมีอายุการใช้งานอย่างเหมาะสมและเป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากรของประเทศ

EXIM Phone Banking ช่องทางสอบถามข้อมูลสำหรับลูกค้า ธสน.

ลูกค้า ธสน. สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการของท่านผ่านระบบอัตโนมัติของบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (EXIM Phone Banking) ได้ที่โทร. 0 2271 3700 หรือ 0 2617 2111 ต่อ 1100
Highlights

This free script provided by
Dynamic Drive