แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK

คณะกรรมการธนาคาร EXIM BANK ได้มีมติแต่งตั้งนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา เป็นกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559

พบกับบูท EXIM BANK ในงาน Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 4

ขอเชิญพบกับบริการใหม่ “ประกันส่งออกทันใจ SMEs” สมัครง่าย อนุมัติเร็ว คุ้มครองเลย สูงสุดถึง 1 ล้านบาท เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ ในราคาพิเศษ ลดค่าเบี้ยประกันการส่งออกเหลือ 1,500 บาท จาก 3,000 บาท ที่บูท EXIM BANK (11A) ในงาน Thailand Smart Money สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 4 วันที่ 22-24 ก.ค. 59 เวลา 10.00-20.30 น. ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

สศค. เชิญร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2559

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง “โลกเปลี่ยน คลังปรับ” พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. 59 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ ติดตามรายละเอียดการสัมมนาได้ที่ www.fpo.go.th

ขอเชิญลงทะเบียน “พร้อมเพย์” (Prompt Pay)

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ ผู้ค้ากับภาครัฐ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคม ผู้รับเงินภาษีเงินได้ หรือภาษีอื่นๆ คืนจากรัฐ และประชาชนทั่วไปลงทะเบียนพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 59 เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์ในการประหยัดค่าธรรมเนียมการโอนเงินและรับเงินโอนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

แจกฟรี! หนังสือคู่มือส่งออก “ส่งออกไม่ยาก...อย่างที่คิด”

EXIM BANK แจกฟรี! หนังสือคู่มือส่งออก “ส่งออกไม่ยาก...อย่างที่คิด” สาระน่ารู้ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออกได้เตรียมความพร้อมในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นกิจการไปจนถึงขยายและดำเนินธุรกิจส่งออกได้อย่างประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่ ติดต่อขอรับได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ ชั้น 18 EXIM BANK สำนักงานใหญ่ สอบถามโทร. 0 2271 3700, 0 2617 2111 ต่อ 1141-6 หรือสาขาทุกแห่ง www.exim.go.th

EXIM SLA : ข้อตกลงระดับการให้บริการ

EXIM BANK กำหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนในการบริหารจัดการทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ทุกครั้งที่ลูกค้านำเอกสารมายื่นทำธุรกรรมกับธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะส่งมอบบริการตามระยะเวลาที่แจ้งไว้อย่างแน่นอน

บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

EXIM BANK เปิดให้บริการออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2271 3700 ต่อ 1512-5

กรธ. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ฝากประชาสัมพันธ์เผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ทราบ

เรียนรู้ไปด้วยกันกับ Smart DBD... กับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จัดทำวีดิทัศน์ Animation เรื่อง “เรียนรู้ไปด้วยกันกับ Smart DBD... กับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป สอบถาม โทร. 0 2547 5048 หรือสายด่วน 1570

ขอความร่วมมือไม่ขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอความร่วมมือ ไม่ขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร เพื่อให้ธนบัตรมีอายุการใช้งานอย่างเหมาะสมและเป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากรของประเทศ

EXIM Phone Banking ช่องทางสอบถามข้อมูลสำหรับลูกค้า ธสน.

ลูกค้า ธสน. สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการของท่านผ่านระบบอัตโนมัติของบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (EXIM Phone Banking) ได้ที่โทร. 0 2271 3700 หรือ 0 2617 2111 ต่อ 1100
Highlights

This free script provided by
Dynamic Drive