อบรมเชิงปฏิบัติการ เจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ

EXIM BANK ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจาะตลาดอาเซียนอย่างมืออาชีพ ด้วยจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสที่ห้ามรอช้า” ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ก.ย. 58 เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เนื้อหาอบรมเกี่ยวกับการทำตลาดเข้าสู่ AEC และแนวทางสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการในเขตชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำรองที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน! รับจำนวนจำกัด สอบถามโทร 0 2679 7555 ต่อ 706

ผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

รายงานสรุปแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน (12 กันยายน 2557-12 มีนาคม 2558) ตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรองนายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการค้ำประกันและการจำนอง

ตามที่ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการค้ำประกันและการจำนองฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 58 เป็นต้นไป ลูกค้า ธสน. ที่ประสงค์จะผ่อนเวลา/ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ต้องดำเนินการให้ผู้ค้ำประกันและผู้จำนองทรัพย์สินลงนามให้ความยินยอมฯ ตามแบบฟอร์มบันทึกความยินยอมของผู้ค้ำประกัน/ผู้จำนอง

EXIM BANK แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ

นายคนิสร์ สุคนธมาน ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการ EXIM BANK ได้มีมติแต่งตั้งนายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ขอความร่วมมือไม่ขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอความร่วมมือ ไม่ขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร เพื่อให้ธนบัตรมีอายุการใช้งานอย่างเหมาะสมและเป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากรของประเทศ

EXIM Phone Banking ช่องทางสอบถามข้อมูลสำหรับลูกค้า ธสน.

ลูกค้า ธสน. สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการของท่านผ่านระบบอัตโนมัติของบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (EXIM Phone Banking) ได้ที่โทร. 0 2271 3700 หรือ 0 2617 2111 ต่อ 1100
Highlights

This free script provided by
Dynamic Drive