การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการค้ำประกันและการจำนอง

ตามที่ได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการค้ำประกันและการจำนองฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 58 เป็นต้นไป ลูกค้า ธสน. ที่ประสงค์จะผ่อนเวลา/ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ต้องดำเนินการให้ผู้ค้ำประกันและผู้จำนองทรัพย์สินลงนามให้ความยินยอมฯ ตามแบบฟอร์มบันทึกความยินยอมของผู้ค้ำประกัน/ผู้จำนอง

EXIM BANK แต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ

นายคนิสร์ สุคนธมาน ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 และที่ประชุมคณะกรรมการ EXIM BANK ได้มีมติแต่งตั้งนายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

สัมมนา “เพิ่มโอกาสผู้ส่งออกไทย ขยายตลาดมั่นใจกับ EXIM”

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมสัมมนา “เพิ่มโอกาสผู้ส่งออกไทย ขยายตลาดมั่นใจกับ EXIM” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา13.00-17.00 น. ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เนื้อหาการสัมมนาเกี่ยวกับเทอมการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ การพิจารณาคู่ค้าและประเทศคู่ค้า และกิจกรรมฝึกการวิเคราะห์คู่ค้าเพื่อทำการค้าได้อย่างมั่นใจ สำรองที่นั่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ด่วน! รับจำนวนจำกัด สอบถามโทร. 0 2271 3700 ต่อ 1733-9

ขอความร่วมมือไม่ขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอความร่วมมือ ไม่ขีดเขียนหรือประทับตราลงบนธนบัตร เพื่อให้ธนบัตรมีอายุการใช้งานอย่างเหมาะสมและเป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากรของประเทศ

EXIM Phone Banking ช่องทางสอบถามข้อมูลสำหรับลูกค้า ธสน.

ลูกค้า ธสน. สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการของท่านผ่านระบบอัตโนมัติของบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (EXIM Phone Banking) ได้ที่โทร. 0 2271 3700 หรือ 0 2617 2111 ต่อ 1100
Highlights

This free script provided by
Dynamic Drive